Kosovski Srbi u procesu dijaloga
Program

Open

Datum

06 maj 2021

Podeli

Kosovski Srbi u procesu dijaloga

Ova studija ima za cilj da upotpuni jedan od aspekata istraživanih tema u okviru projekta OPEN, koja je usmerena na merenje otvorenosti zajednice kosovskih Srba. U fokusu studije će biti različite dimenzije dijaloga, tj. procesa normal-izacije, vođenog između Beograda i Prištine, sa posebnim osvrtom na uticaj i praktične posledice koji isti imao na ovu nevećinsku zajednicu. Tačnije, ovom studijom će biti pokušano da se identifikuju prednosti i mane samog procesa iz perspektive srpske zajednice, a u svetlu savremenih političkih, ekonomskih, kulturnih i međuetničkih odnosa na Kosovu, kao i dijaloga između zvaničnih Beo-grada i Prištine. U tom smislu, sveobuhvatnim istraživačkim prisutpom i metodama će se pružiti uvid u percepcije pripadnika zajednice kosovskih Srba o inkluzivnosti, efektivnosti, transparentnosti i budućnosti procesa dijaloga. Sveobuhvatnost pristupa je bazirana na činjenici da je neophodno dubinsko i relevantno istraživanje, koje će postati polazna osnova za identifikaciju i mapiranje ključnih stavova i potreba ove zajednice. Rezultati istraživanja bi posledično ukazali na ključne fak-tore i dimenzije procesa dijaloga na koje bi dono-sioci odluka trebalo da obrate posebnu pažnju, a naročito oni koji kreiraju strategije i politike usmerene na odnose između Prištine i Beogra-da.

Prijavite se da primate vesti o KFOS