KAKO RADIMO

Kosovska fondacija za otvoreno društvo je nacionalna fondacija, deo mreže Fondacija za otvoreno društvo. Kao nezavisna Fondacija sa sedištem na Kosovu, KFOS svake godine dodeljuje na stotine grantova organizacijama civilnog društva i pojedincima za promovisanje vladavine prava i dobrog upravljanja i borbu protiv korupcije i međuetničkih podela.

160+

grantova dodeljeno je nevladinim organizacijama i pojedincima u 2019. godini

2.4 mil. €

budžet Fondacije za 2019.

Naš pristup

Kao lokalna organizacija, Kosovska fondacija za otvoreno društvo sarađuje sa civilnim društvom i javnim institucijama kako bi se unapredile javne politike i ojačala demokratija na Kosovu. Kako bi postigla ovo, Fondacija izrađuje i sprovodi svoje projekte, kao i podržava organizacije i pojedince koji su posvećeni izgradnji otvorenog društva. Slično OSF-u, KFOS blisko sarađuje sa organizacijama i pojedincima na izgradnji dugoročnih odnosa i zagovaranju za zajedničke strateške ciljeve. Takođe koristi različite kanale za pronalaženje saradnika: od direktnog stupanja u kontakt sa organizacijama i pojedincima do otvorenih poziva. KFOS igra proaktivnu ulogu u identifikovanju partnera i aktivno je angažovan na pokretanju zajedničkih napora sa organizacijama i pojedincima u cilju stvaranja širih koalicija. 

Grantovi

Dodeljivanjem grantova Fondacija podržava nevladine organizacije, mreže organizacija i pojedince, pokrivajući troškove implementacije za istraživanja i aktivnosti zagovaranja, kao i operativne i administrativne troškove organizacija. Fondacija blisko sarađuje sa svojim partnerima u zagovaranju u glavnim oblastima definisanim u svojoj strategiji. Za više informacija o programskom radu Fondacije, proverite Šta radimo>

Kako bi se prijavili za otvorene pozive ili preuzeli obrasce prijava, proverite >

Otoverni pozivi i obrasci >

Kako bi saznali više o radu Fondacije u prošlosti, proverite>

Godišnji izveštaji >

Prijavite se da primate vesti o KFOS