Poziv za projekt predloge

Poziv za projekt predloge
Uključivanje i povezivanje građana sa severa i juga Kosova kroz analizu i proaktivno novinarstvo Opšti cilj poziva: Uključiti i povezati građane, nevladine organizacije i medije sa severa i juga Kosova da proaktivno reaguju na dešavanja u društvu i na političkoj sceni – kroz javne diskusije, studije i kratke analize, kampanje zastupanja i TV, radio i veb vesti, izveštaje i reportaže – čime će bitno doprineti boljoj informisanosti građana, promociji dijaloga i diskusije kao demokratskog sredstva za rešavanje gorućih društvenih problema i dilema i uticati na njihovo rešavanje.
Datum

07 maj 2019

Podeli

Uključivanje i povezivanje građana sa severa i juga Kosova kroz analizu i proaktivno novinarstvo

Opšti cilj poziva:

Uključiti i povezati građane, nevladine organizacije i medije sa severa i juga Kosova da proaktivno reaguju na dešavanja u društvu i na političkoj sceni – kroz javne diskusije, studije i kratke analize, kampanje zastupanja i TV, radio i veb vesti, izveštaje i reportaže – čime će bitno doprineti boljoj informisanosti građana, promociji dijaloga i diskusije kao demokratskog sredstva za rešavanje gorućih društvenih problema i dilema i uticati na njihovo rešavanje.

Specifični ciljevi: 

Urađenim studijama i kratkim analizama, TV, radio i veb izveštajima, reportažama i vestima, doprineti boljoj informisanosti građana i pokrenuti javnu diskusiju u društvu o analiziranim temama koje su od značaja za kvalitetan život građana;

Uspostaviti tesnu saradnju između NVO-a i elektronskih i pisanih medija sa severa i juga Kosova u zastupanju za rešavanje važnih problema u društvu koji se tretiraju kroz projekt predloge (medijske aktivnosti ne podrazumevaju samo vesti i obaveštenja o aktivnostima samog projekta);

Osnažiti građane da u saradnji sa NVO-ima i medijima zastupaju za rešavanje problema koji su važni za njih i ujedno su teme kojima se projekat bavi;

Doprineti boljem razumevanju stavova i pozicija između različitih zajednica sa obe strane reke Ibar i uspostaviti veze oko tema od zajedničkog značaja.

Oblasti i teme:

Oblasti i teme za projekt predloge trebalo bi da se prvenstveno odnose na najaktuelnije političke i društvene procese na Kosovu, realne potrebe građana, kao i njihova prava koja su osnov demokratskog i otvorenog društva.

Prednost će se dati sledećim oblastima/temama:

Briselski sporazum i normalizacija odnosa – uz široku konsultaciju sa građanima, nevladinim organizacijama i medijima sa severa i juga Kosova utvrditi postojeći uticaj političkog procesa, transformacije i manjkavosti implementacije već postignutih sporazuma između Prištine i Beograda na život građana, kao i pravac u kojem se on kreće u zadnjoj godini. Pokrenuti javnu diskusiju o posledicama zastoja u procesu Briselskog dijaloga, koji je usko povezan sa evropskim perspektivama, kao snažan podsticaj za obe strane za nastavak dijaloga, i ukazati na izazove koji se mogu pojaviti u pred i fazi post Briselskog dijaloga i uticaja koji on ima sve zajednice na Kosovu.

Lokalni održivi razvoj i zaštita životne sredine – analizirati i uticati na bolje razumevanje kompleksnog pitanja održivog razvoja na Kosovu, uključivanjem ključnih faktora, kao što su: lokalno civilno društvo, službenici lokalne samouprave, akademije, poslovne zajednice i sl. i zastupati rešenja u oblasti zaštite životne sredine, korišćenja prirodnih resursa, ekonomskog razvoja, itd. Poželjno je povezivanje sa sličnim organizacijama koje funkcionišu na nivou Kosova (različitim sredinama na Kosovu) radi upoređivanja situacije, razmene iskustava i uspostavljanja potencijalne saradnje u odabranim oblastima.

Transparentnost i odgovornost lokalnih samouprava – uz široku konsultaciju sa građanima proceniti transparentnost i odgovornost lokalnih samouprava prema način trošenja i upravljanja budžetom, pristupačnosti prema građanima i njihovim potrebama. U saradnji sa građanima, zastupati transparentniju i odgovorniju lokalnu samoupravu, koristeći se argumentima proisteklim iz izrađenih studija i/li analiza i javnih diskusija/debata tokom izvođenja projekta.

Uspostavljanje komunikacije putem kulture i umetnosti – na kreativan način, putem umetnosti i kulture, približiti različite zajednice sa severa i juga Kosova i uticati na promene u društvu. Podrška nije namenjena festivalima, kolonijama različitih umetnosti i/li izložbam kao takvim već je usmerena na mobilisanje građana, prvenstveno mladih različitih zajednica koje žive na Kosovu koje će putem kreativnih rešenja ukazati na probleme u društvu i zastupati za njihovo rešenje.


Uslovi za konkurisanje i minimalni sadržaj projektne ideje:

Projektne ideje moraju da budu rezultat saradnje između najmanje jedne NVO i jedne medijske organizacije. Za projekt predloge pod tačkom 4. projekt predlog mora biti rezult zajedničke akcije najmanje dve organizacije, poželjno jedne sa juga i jedne sa severa, ili dve koje okupljaju svaka različite zajednice koje žive na Kosovu;

Predložene projektne ideje treba da se bave trenutno najaktuelnijim i najizraženijim problemima društva u opštinama severno i južno od reke Ibar, a poželjno je povezivanje, razmena iskustava i stavova između srpske, albanske i ostalih zajednica iz svih delova Kosova,

Svaka predložena projektna ideja treba da kao rezultat ima povećanu informisanost građana, konkretne proizvode u vidu: studija, analiza, TV, radio i veb vesti, reportaža, dokumentarnih emisija, diskusija i sl. i da ostvari bolju komunikaciju između severa i juga Kosova, koja će dugoročno omogućiti promenu, odnosno poboljšanje u oblasti/temi sa kojom se konkuriše.

Fondacija u okviru ovog konkursa ne podržava naučne radove, učešće na naučnim seminarima, razmenama i sl.


Proizvodi koji se obavezno očekuju tokom realizacije projekta su:


Studije ili kratke analize (policy brief) koje proizilaze iz istraživanja o stavovima i potrebama građana u okviru odabrane teme/pitanja,

TV, radio i web vesti, izveštaji, reportaže, itd. nastale u okviru odabrane teme, koje dopunjavaju i obogaćuju rad NVO-a na analizama i osnažuju njihovo zastupanje prema donosiocima odluka (ne podrazumeva se samo tehničko medijsko praćenje projektnih aktivnosti, već aktivno uključivanje medija u same aktivnosti kroz istraživačko novinarstvo, nezavisne/autorske kolumne i/li članke, TV i/li radio debate, diskusije i slično).

Druge aktivnosti u kontekstu proaktivnog novinarstva i akcija zastupanja/zagovaranja,

Svaki drugi proizvod će se smatrati dodatnom vrednošću projektne ideje.

Fondacija u okviru ovog konkursa ne podržava štampu naučnih radova, zbirki priča ili poezije, umetničkih kataloga, postera, brošura i sl. Ohrabruje se korišćenje eletroskih sredstava/mogućnosti za promociju projektnih rezultata i informisanje građana.

Ohrabruje se korišćenje društvenih mreža radi širenja informacija, promocije projekta i odabrane teme, kao i što većeg podsticanja građanskog učešća.

Vremenski i budžetski okvir za predložene projektne ideje:

Sprovođenje projekta može da traje najviše šest meseci. Iznos budžeta za predložene projekte ne može biti veći od 12 000 €.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje:

Ispunjen formular za pisanje projekta (preuzmite ovde),

Budžet u excel formatu (preuzmite ovde),

Ispunjena i potpisana forma za izjavu konflikta interesa (preuzmite ovde),

Certifikat o registraciji organizacije,

CV angažovanih / zaposlenih na ovom projektu;

Portfelj organizacije kao zaseban aneks,

Aneks projekt predloga ukoliko mislite da su potrebni,

Preporuka/e za organizaciju (opciono).

Formular za pisanje projekata (konkurisanje), forma za izjavu konflikta interesa, formu za budžet i sve ostale potrebne informacije možete dobiti preko e-mail adrese vpula@kfos.org ili putem telefona na 049 161 768, svakog radnog dana od 10:00-14:00.

Detaljan predlog projekta uz svu potrebnu (navedenu) dokumentaciju treba dostaviti do 16. maja 2019. Godine do 12:00 sati u elektroskoj formi na e-mail adresu: vpula@kfos.org ili u štampanoj formi u Fondaciji.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na prethodno navedenu e-mail adresu i broj telefona.

Učitaj još

Prijavite se da primate vesti o KFOS