Raporti vjetor për vitin 2018 i Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur

Në vitin 2018 fondacioni është angazhuar në dy drejtime: të realizoj programet e parapara me Strategji 2017-2020 si dhe të merr një rol aktiv në mbështetje të iniciativave që e lehtësojnë dhe bëjnë më efikas angazhimin e politikanëve dhe shoqërisë civile, në zgjidhjen e sfidave aktuale më të mëdha, procesit të negociatave me Sërbinë dhe nxitjen e bashkëpunimit rajonal – nëpërmes të financimit nga fondet rezervë të OSF. Gjatë këtij viti fondacioni e ka ri-shikuar strategjinë e veprimit për ciklin e ri strategjik 2019-2022 e cila mbetet me një makrostrukturë programore të njëjte si ajo e mëparshme, por që sjell mjaft ndryshime që i adresojnë zhvillimet aktuale – ambientin socio-ekonomik dhe politik gjithmonë në lëvizje – si dhe avancojnë qasjen dhe metodat që përdoren për t’i arritur qëllimet programore të parapara. Për më tepër, shkarkoni raportin e plotë këtu.

————————————————————————————————————

Annual Report 2019 of the Kosovo Foundation for Open Society

In 2018 the Foundation was engaged in two directions: carry out its programs in line with 2017-2020 Strategy and play an active role in supporting initiatives that facilitate and increase the efficiency of political and civil society engagement in dealing with the biggest current challenges, such as the process of negotiations with Serbia and regional cooperation – through OSF reserve fund. During this year, the Foundation reviewed its action strategy for the new strategic cycle 2019-2022 which keeps the same program macrostructure as the previous one but bringing many changes which address current developments – a never static socio-economic and political environment– and enhance the approach and methods used to achieve program objectives. For the entire report, click here.

Leave a Reply