Thirrje për aplikim për grante emergjente: Media

THIRRJE PËR APLIKIM: GRANTE EMERGJENTE PËR MEDIAT E PAVARURA PËR MBULIM TË PANDEMISË COVID-19 {Tekst na srpskom ispod} Përhapja e virusit Covid-19 ka shkaktuar një krizë të shëndetësisë publike, të shoqëruar me një krizë ekonomike, në mbarë botën. Në Kosovë, ku masat preventive u morën që në shfaqjen e rastit të parë të infektuar, pandemia ka filluar të ndikojë ndjeshëm në ekonominë e brishtë të vendit. Sektori i pavarur medial po ashtu është afektuar dukshëm:  shumica e mediumeve të pavarura kanë raportuar rënie të të hyrave të tyre nga reklamat dhe disa prej tyre kanë larguar nga puna gazetarë e punëtorë tjerë si rezultat i situatës së shkaktuar nga pandemia. Megjithatë, në këto rrethana të pa precedent, gazetarët dhe organizatat

Read more

Our response to the COVID19 pandemic

Our response to the COVID19 pandemic While the Open Society Foundations and our founder George Soros announced that they would donate 130 million dollars to combat the adverse affects of the coronavirus across the globe in mid-April, on a local level the Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) has taken immediate measures to mitigate the negative impact of the pandemic in Kosovo since late March. Making it possible to re-channel its core budget funds, KFOS initiated a series of emergency grants to support civil society organizations responding to new needs arising from the pandemic. Despite its mostly advocacy-oriented mission, and confronting an unprecedented crisis endangering Kosovar society, KFOS decided to expand its mission in order to offer direct relief funds

Read more

Naš odgovor na pandemiju COVID-19

Naš odgovor na pandemiju COVID-19 Dok su Fondacije za otvoreno društvo (Open Society Foundations) i naš osnivač George Soros sredinom aprila najavili da će izdvojiti 130 miliona dolara za borbu protiv efekata virusa korona širom sveta, na lokalnom nivou Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS) je već krajem marta preduzela momentalne mere za ublažavanje negativnog uticaja pandemije. Omogućujući preusmeravanje sredstava iz svog osnovnog budžeta, KFOS je pokrenuo talas hitnih grantova za podršku organizacije civilnog društva u ispunjavanju potreba koje su se pojavljivale usled pandemije. Pored svoje većinom zagovaračke misije, suočen sa krizom bez presedana koja preti kosovskom društvu, KFOS je odlučio da proširi svoju misiju u cilju pružanja direktne pomoći najugroženijim i marginalizovanim zajednicama. Pored toga, KFOS će kao deo

Read more

Reagimi ynë ndaj pandemisë së COVID-19

Reagimi ynë ndaj pandemisë së COVID-19 Përderisa Fondacionet për Shoqëri të Hapur (Open Society Foundations) dhe themeluesi ynë George Soros lajmëruan në mes të prillit që do të ndanin 130 milionë dollarë për të luftuar pasojat e koronavirusit në mbarë botën, në nivel lokal Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) ndërmori hapa të menjëhershme për të lehtësuar ndikimin negativ të pandemisë që në fund të marsit. Duke bërë të mundshme ri-orientimin e fondeve nga buxheti i vet bazë KFOS nisi një valë të granteve emergjente për të mbështetur organizatat e shoqërisë civile për t’iu përgjigjur nevojave që dilnin nga pandemia. Përkundër misionit të vet kryesisht avokues, përballë një krize të paprecedent që rrezikon shoqërinë kosovare, KFOS vendosi që

Read more

KFOS predstavlja seriju tekstova OPEN koji se bave socijalnim i političkim pitanjima na Kosovu

KFOS predstavlja seriju tekstova OPEN koji se bave socijalnim i političkim pitanjima na Kosovu Serija tekstova u formi OP-ED međunarodno poznatih autora i stručnjaka će biti objaviljivana na četiri najčitanijih portala na srpskom jeziku na Kosovu. Na RTV Kim, Crno Beli Svet, KoSSev i Gračanica online.  Tekstovi se bave aktuelnim političkim i društvenim temama i procesima na Kosovu, u regionu i svetu. Ove teme, i per se teške, su još otežanije pandemijom novog corona virusa CV19 koja je između ostalog suzila prostor za diskusiju, suprotstavljanje mišljenja i civilnog aktivizma. Nadamo se da ćemo ovom inicijatovom proširiti taj prostor, ispunimo stvorenu prazninu i omogućimo drugačijim glasovima i stavovima prodor u virtuelni internet prostor.  Ova inicijativa koju je osmislila i podržala Kosovska

Read more