Mbështetja e BE-së në reagimet në Ballkan dhe Kosovë ndaj pandemisë së koronavirusit
Program

Covid-19

Data

12 maj 2020

Shpërndaj

Mbështetja e BE-së në reagimet në Ballkan dhe Kosovë ndaj pandemisë së koronavirusit

Përhapja e Korona virusit i erdhi befas edhe Bashkimit Evropian. Sipas vlerësi-meve të ekspertëve por edhe vendeve anëtare, institucionet evropiane nuk ish-in të gatshme të reagojnë me me shpe-jtësinë e duhur qysh në fillim.

Reagimet e para të BE-së, në fillet e pa-raqitjes së virusit COVID-19 në territorin evropian, ishin të karakterit procedural. BE nuk ishte e vetëdijshme për përma-sat e kësaj sëmundje, për rrezikun që kanosej ndaj shëndetit, shoqërinë si dhe ekonominë.

Meqë shëndeti publik është në kompe-tencë të shteteve anëtare e jo e BE-së, institucionet e përbashkëta evropiane u vendosën në rolet më shumë pasive se sa aktive të reagimit ndaj kësaj pan-demie. Mirëpo, me kalimin e kohës, me shpërndarjen e shpejtë të virusit nëpër vendet e BE-së, shpejt u kuptua se është i domosdoshëm një reagim i përbashkët në nivel evropian dhe bashkëpunim edhe më i gjërë global.

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS