Qasshmëria e institucioneve  për qytetarët në Kosovë
Program

Open

Data

6 maj 2021

Shpërndaj

Qasshmëria e institucioneve për qytetarët në Kosovë

Funksionimi i institucioneve të Kosovës është i rreg-ulluar me Kushtetutë dhe ligje përkatëse, rregullore, udhëzime dhe vendime. Institucionet e themeluara sipas Kushtetutës së Kosovës janë: Presidenca, Kuvendi i Kosovës, Zyra e Kryeministrit, ministritë, institucionet dhe agjencitë e pavarura, institucio-net e sigurisë, si dhe pushteti lokal.1 Të gjitha këto institucione shpesh përbëhen nga departamente, zyra, komisione dhe borde të veçanta dhe, natyrisht, përfaqësues individualë që merren me çështje me rëndësi të veçantë për qytetarët.

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS