votodhevezhgo-poster

Zgjedhjet e lira dhe qeveritë e zgjedhura në formë demokratike janë dy shtylla të rëndësishme të një shoqërie të hapur. Që nga zgjedhjet e para të pasluftës, Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur ka mbështetur iniciativa të ndryshme drejt përmbushjes së këtyre vlerave në Kosovë.

Për herë të parë në zgjedhjet e 3 nëntorit qytetarët e Kosovës do ta kenë mundësinë që të jenë edhe vëzhgues. Përfshierja e qytetarëve në këtë proces është jetike dhe është një garanci për të arritur standardet më të larta demokratike në proceset zgjedhore.

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur në bashkëpunim me Demokracinë në Veprim nisin fushatën “Voto dhe Vëzhgo” me ç’rast ftojnë qytetarët që të lajmërojnë cdo parregullsi që shohin gjatë ditës së votimit duke dërguar sms falas në numrin 500 88.

 

 

votodhevezhgovotodhevezhgo-tekst

 

Vote and Watch

Free elections and democratically elected governments are two important pillars of an open society. Since the first post-war elections, the Kosovo Foundation for Open Society has supported various initiatives toward fulfillment of these values in Kosovo.

For the first time this year, on November 3 the Kosovo citizens will have the opportunity to monitor elections themselves. Citizens’ involvement in this process is crucial and it is a guarantee to achievement of high democratic standards in election processes.

The Kosovo Foundation for Open Society, in cooperation with the Democracy in Action have launched the campaign “Vote and Watch” and invite all the citizens to report any irregularity during election day by sending free SMS to 50088.

 

Glasaj i osmatraj

Slobodni izbori i demokratski izabrane vlade su dva važna stuba otvorenog društva. Kosovska fondacija za otvoreno društvo je, još od prvih posleratnih izbora, podržala niz različitih inicijativa usmerenih ka ispunjenju ovih vrednosti na Kosovu.

Po prvi put na izborima 3. Novembra građani Kosova će imati mogućnost da budu i osmatrači. Uključivanje građana u ovaj proces je od vitalnog značaja i jedan je od granata za dostizanje najviših standarda demokratskih izbornih procesa.

Kosovska fondacija za otvoreno društvo u saradnji sa Demokratijom na delu započinju kampanju “Glasaj i Osmatraj” putem koje pozivaju građane da obaveste o svakoj neregularnosti koju primete na dan glasanja slanjem besplatne sms poruke na broj 500 88.

Leave a Reply