Caravan of Writers for children will visit schools in five municipalities (Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Rahovec/Orahovac, Istog/Istok, Shtime/Štimlje, Gjilan/Gnjilane) where Roma, Ashkali and Egyptian pupils attend classes. A group of seven well-known writers including: Ibrahim Kadriu, Gani Xhafolli, Arif Demolli, Xhevat Syla, Kujtim Paqaku, Rexhep Jashari and Blerta Qehaja will visit schools in following order:

10.10.2012 at 10:00  Primary School “Selman Riza” Fushë Kosovë/Kosovo Polje

17.10.2012 at 12:00  Primary School “Bajram Curri” Istog/Istok

24.10.2012 at 11:00  Primary School “Ardhmëria” Rahovec/Orahovac

31.10.2012 at 10:00  Primary School “Naim Frashëri” Shtime/Štimlje

14.11.2012 at 10:00  Gjilan/Gnjilane

Writers will hold a literary hour with schoolchildren. They will read their poems and interact with children.

Visits are organized as a part of the “EU Support for the Implementation of the RAE Strategy” (EU SIMRAES) project funded by the European Union, managed by the European Union Office in Kosovo, implemented by the Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) and supported by the Prime Minister’s Office on Good Governance. EU SIMRAES project funded under the framework of the 2009 Instrument of Pre-Accession Funds and it aims to work towards improving the position of Roma, Ashkali and Egyptian communities in the fields of education, culture and media.

 

Vizitat e Karvanit të shkrimtarëve “Agim Deva” në shkollat e Kosovës 

Karvani i shkrimtarëve për fëmijë, do të vizitojë shkollat në pesë komuna (Fushë Kosovë, Rahovec, Istog, Shtime, Gjilan) në të cilat ndjekin mësimin fëmijët e komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian. Grupi i këtyre shtatë autorëve të njohur Ibrahim Kadriu, Gani Xhafolli, Arif Demolli, Xhevat Syla, Kujtim Paqaku, Rexhep Jashari dhe Blerta Qehaja do ti vizitojnë shkollat sipas këtij orari:

10.10.2012 at 10:00  Shkolla fillore “Selman Riza” Fushë Kosovë

17.10.2012 at 12:00  Shkolla fillore “Bajram Curri” Istog

24.10.2012 at 11:00  Shkolla fillore “Ardhmëria” Rahovec

31.10.2012 at 10:00  Shkolla fillore “Naim Frashëri” Shtime

14.11.2012 at 10:00  Gjilan

Për nxënësit e këtyre shkollave, shkrimtarët do të mbajnë orë letrare. Ata do  ti lexojnë poezitë e tyre dhe do të flasin me këta fëmijë.

Vizitat organizohen në kuadër të projektit “Mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për komunitetet Romë, Ashkali and Egjiptian (EU SIMRAES)”. Ky projekt financohet nga BE-ja, menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, implementohet nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe përkrahët nga Zyra për qeverisje të mirë pranë zyrës së Kryeministrit. Projekti EU SIMRAES  financohet  në kuadër të kornizës së vitit 2009 të Instrumentit të Fondeve të Para-Anëtarsimit që për qëllim kryesor ka të punojë drejt përmirësimit të pozitës së komunitetit Romë, Ashkali dhe  Egjiptian në fushën e arsimit, kulturës dhe medieve.

 

Posete Karavana pisaca “Agim Deva” školama širom Kosova

Karavan pisaca za decu će posetiti škole u pet opština (Kosovo Polje, Orahovac, Istok, Štimlje, Gnjilane) u kojima nastavu pohađaju i deca iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana. Grupa od sedam poznatih kosovskih pisaca: Ibrahim Kadriu, Gani Xhafolli, Arif Demolli, Xhevat Syla, Kujtim Paqaku, Rexhep Jashari i Blerta Qehaja će posetiti sledeće škole:

 

10.10.2012 at 10:00  Osnovna škola “Selman Riza” Kosovo Polje

17.10.2012 at 12:00  Osnovna škola “Bajram Curri” Istok

24.10.2012 at 11:00  Osnovna škola “Ardhmëria” Orahovac

31.10.2012 at 10:00  Osnovna škola “Naim Frashëri” Štimlje

14.11.2012 at 10:00  Gnjilane

Pisci će održati jedan književni čas sa decom čitajući im pesmice i razgovarati sa njima.

Posete se organizuju u sklopu projekta “Podrška Evropske Unje implementaciji Strategije za RAE zajednice” (EU SIMRAES) koji finansira Evropska Unija, rukovodi Kancelarija Evropske Unije na Kosovu, implementira Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo (KFOS) uz podršku Kancelarije za dobro upravljanje pri kancelariji Premijera. EU SIMRAES je finansiran iz IPA 2009 fondova (Pred-pristupni fondovi) sa ciljem poboljšanja pozicije Roma, Aškalija, i Egipćana u oblasti obrazovanja, kulture, i medija.

 

Leave a Reply