Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

Visit of the Kosovo delegation to Bosnia and Herzegovina

Today (29.12.2012) is the second day of the Kosovo delegation visit in the capital of Bosnia and Herzegovina, in the framework of which a group of representatives from the Kosovo civil society community as well as representatives from the field of art and media are meeting with the Bosnian homologous and are sharing their own experiences not only seen from the socio-political perspective of their countries but also by discussing about the best and fruitful ways of cooperation between two countries, a key factor that will further contribute to the recognition of the new state of Kosovo from another Balkan state.

visit-to-bosnia
The aim of this two-day visit (28 – 29 November 2012) was to establish contacts and foster the cooperation between two countries in order to talk about common development perspective, recognition and advancement toward the European integration path.  Although Bosnia and Herzegovina has not yet recognized the new state of Kosovo, the main objective of the Kosovo representatives was to present a clear picture of the nowadays life and aspiration of Kosovo to the Bosnian homologous and friends. The Kosovo representatives had a series of meetings with officials and representation from the Federal Parliament, Federal Ministry of Justice, members of NGOs and media, international community and a special meeting with the Federal Minister of Sports and Culture. The Bosnian representatives promises to work and lobby in all levels in order that the cooperation between the two countries is improved and increased as well as to make all the possible efforts for the official recognition of the new Kosovo state.

This visit was organized in the framework of a joint project between Kosovo Foundation for Open Society and Ministry of Foreign Affairs entitled “Communicating with Europe” and was conducted in close cooperation with the Foreign Policy Initiative in BiH.

 

Vizita e delegacionit kosovar në Bosnjë-Hercegovinë

 

Sot (29.12.2012) është dita e dytë e vizitës së delegacionit kosovar në kryeqytetin e Bosnje-Hercegovinës, ku një grup përfaqësuesish të shoqërisë civile kosovare si dhe përfaqësues të artit dhe medias janë duke u takuar me homologët e tyre boshnjakë dhe duke ndarë eksperiencat jo vetëm mbi kushtet social-politike të shteteve të tyre por edhe duke diskutuar mbi mënyrat më të mira dhe frytdhënëse të bashkëpunimit midis dy vendeve,  gjë e cila do të kontribojë më tej në njohjen e shtetit kosovar nga shteti tjetër ballkanik.

Kjo vizitë dy-ditore (28 – 29 nëntor 2012) kishte si qëllim krijimin e kontakteve dhe forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, për të konkretizuar më mirë perspektivat e përbashkëta për zhvillim, njohje dhe përparim drejt rrugës së integrimit evropian. Megjithëse Bosnje –Hercegovina nuk e ka njohur ende shtetin e ri të Kosovës, objektivi kryesor i përfaqësuesve kosovar ishte t’iu paraqeste homologëve dhe miqve bosnjakë një pasqyrë sa më reale të jetës dhe aspiratave në Kosovë. Përfaqësuesit kosovar patën një seri takimesh me zyrtarë dhe përfaqësues të ndryshëm të parlamentit federal, Ministrisë Federale të Drejtësisë,  anëtarë të OJQ-ve dhe medias, komunitetit ndërkombëtar si dhe një takim të veçantë me Ministrin Federal të Kulturës dhe Sporteve.  Përfaqësuesit boshnjak të cilët takuan delegacionin kosovar premtuan se do të punonin dhe lobonin në të gjitha nivelet që bashkëpunimi midis 2 vendeve të përmirësohej e rritej  si dhe të bëheshin të gjitha përpjekjet për njohjen zyrtare të shtetit të ri të Kosovës.

Kjo vizitë u organizua në kuadër të projektit të përbashkët mes Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme me titull “Të komunikosh me Evropën” dhe u realizua në bashkëpunim me Iniciativën për Politika të Jashtme në Bosnje -Hercegovinë.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org