Vizita e Karvanit të shkrimtarëve “Agim Deva” në shkollën “Ardhmëria” në Rahovec 24.10.2012

Poseta Karavana pisaca “Agim Deva” školi “Ardhmëria” u Orahovcu 24.10.2012
Visit of Caravan of Writers “Agim Deva” to “Ardhmëria” school in Rahovec/Orahovac 24.10.2012″

Photos © Muamer Niksic

 

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


(Visit of Caravan of Writers “Agim Deva” to Rahovec/Orahovac; 31 photos)

Leave a Reply