Në ndërtim e sipër

Me 28 shkurt, 2018 me fillim në orën 09:30 në Qendrën e Energjisë Qytetare në Mitrovicën veriore do të mbahet panel diskutimi: Under Construction i organizuar nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur  (KFOS).

Diskutimi është i ndarë në  tre panele: “Rreth marrëveshjes së Brukselit dhe zbatimit të tij”, “Rreth aktivizmit, përfaqësimit dhe pjesëmarrjes qytetare” dhe “Rreth ngjashmërive dhe dallimeve”, pas së cilave do të hapet diskutim me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile dhe mediave.

Përkthimi në gjuhën shqipe dhe angleze është i siguruar.

Programin e diskutimit mund ta shkarkoni këtu.

Paneli i diskutimit është rezultat i njëmbëdhjetë projekteve të bashkëpunimit të organizatave të shoqërisë civile dhe mediave të veriut dhe jugut të përkrahura gjatë vitit 2017 nga KFOS. Publikimi “Under Construction”, i cili do të jetë në dispozicion gjatë panel diskutimit, është përmbledhje e përshkrimeve të shkurta të këtyre projekteve.

Në fillim të diskutimit do të shfaqet filmi dokumentarë: Lëviz dhe shtyj i realizuar nga “Omonia”  i cili gjithashtu është rezultat i këtyre njëmbëdhjetë projekteve. Versionin njëminutësh (trailer) mund ta shihni më poshtë.


U izgradnji

28 februara 2018.  s početkom u 9:30 u Centru građanske energije (CEC) u severnoj Mitrovici održaće se panel diskusija: Under Construction. Diskusiju organizuje Kosovska fondacija za otvoreno Društvo (KFOS).

Diskusija je podeljena u tri panela: „O Briselskom sporazumu i njegovoj implementaciji“, „O aktivizmu, zastupanju i učešću građana“ i „O sličnostima i razlikama“, nakon kojih će se otvoriti debata kojoj će prisustvovati predstavnici civilnog društva i medija.

Obezbeđen je prevod na albanski i engleski jezik.

Program diskusije možete preuzeti ovde.

Panel diskusija je rezultat jedanaest projekata saradnje između organizacija civilnog društva i medija sa severa i juga, koji su bili podržani u 2017. od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo. Publikacija „Under Construction“, koja će biti dostupna na panel diskusiji, je zbirka sažetih opisa ovih projekata i možete je preuzeti ovde.

Na početku diskusije biće prikazan dokumentarni film: Pokreni se i poguraj u produkciji “Omonia”, koji je takođe rezultat ovih jedanaest projekata. Jednominutnu verziju (trailer) možete pogledati ovde.


Under Construction

A discussion titled Under Construction organized by the Kosovo Foundation for Open Society (KFOS), will be held on 28 February 2018, at 09:30, at the Center for Civic Energy in Mitrovica North.

This discussion will be divided in three panels: The Brussels Agreement and its Implementation, Activism, Representation and Civic Participation, and The Similarities and Differences. Open discussions with representatives of civil society organizations and media will follow after each panel.

Translation into English will be provided.

The program can be downloaded here.

The panel discussion is a result of eleven cooperation projects of civil society organizations and media in the north and south, supported by KFOS in 2017. The “Under Construction” publication, which will be available during the panel discussions, is a summary of short descriptions of these projects.

At the beginning of the discussion a documentary film: Move and push realized by “Omonia” will be screened, which is also the result of these eleven projects. You can watch the one-minute version (trailer) below.

Leave a Reply