forum logo new2Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS, vitin e kaluar ka lansuar një projekt me qëllim të përmirësimit të informimit të politikëbërësve si dhe akterëve tjerë të shoqërisë lidhur me procesin e implementimit të investimeve më të rëndësishme kapitale në Kosovë. Këto investime në projekte kapitale përfshijnë: (i) Procesin e privatizimit të distribucionit të energjisë elektrike, (ii) Koncesionimin e Aeroportit të Prishtinës, (iii) Ndërtimin e Autostratës Prishtinë – Shkup, si dhe (iv) Proceset e dështuara të privatizimit të Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës.

Poashtu, ky projekt synon që të nxisë përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies duke promovuar kështu qeverisje të hapur dhe politikëbërje transparente. Ky projekt është fokusuar në investimet më të mëdha kapitale në Kosovë dhe është implementuar nga Instituti Riinvest dhe organizata “Çohu”.

Për të gjitha këto investime kapitale janë përgatitur raporte hulumtuese gjetjet e të cilave do të prezantohen në panelin e radhës të Forumit 2015, projekt avokues i Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur, me titull “Trajtoje me kujdes! Është pronë e qytetarëve”.

Tryeza do të mbahet me datën 23 Qershor, 2015, në orën 10:00, në hotelin Swiss Diamond, salla Dyar. Panelistët e ftuar për të diskutuar më tutje çështjen e investimeve kapitale janë: Z. Blerand Stavileci Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Muhamet Mustafa, Kryetar i Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri, Visar Ymeri, Zëvendëskryetar i Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri, Arbana Xharra, Kryeredaktore e Gazetës Zëri dhe Lumir Abdixhiku, Drejtor Ekzekutiv i Institutit Riinvest.

Okrugli sto oko kapitalnij investicija na Kosovu – Forum 2015

Kosovska fondacija za otvoreno društvo – KFOS, prošle godine je pokrenula projekat u cilju poboljšanja informisanja stvaraoca politika i ostalih aktera društva u vezi procesa implementacije najvažnijih kapitalnih investicija na Kosovu. Te investicije u kapitalnim projektima uključuju: (i) Proces privatizacije distribucije električne energije, (ii) Koncesiju Aerodroma u Prištini, (iii) Izgradnju Autoputa Priština – Skopje, kao i (iv) Neuspešne procese privatizacije Pošte i Telekoma Kosova.

Takođe, ovaj projekat ima za cilj da podstakne poboljšanje transparentnosti i odgovornosti promovišući na taj način otvorenu upravu i transparentno stvaranje politika. Ovaj projekat fokusiran je na najveće kapitalne investicije na Kosovu i sproveden je od strane Instituta Riinvest i organizacije “Çohu”.

Za sve ove kapitalne investicije pripremljeni su istraživački izveštaji čiji će se nalazi predstaviti na sledećem panelu Foruma 2015, zagovarački projekat Kosovske Fondacije za Otvoreno Društvo nazvan: “Rukuj pažljivo! Imovina građana”.

Okrugli sto će se održati 23. juna 2015., u 10:00 časova, u hotelu Swiss Diamond, sala Dyar. Panelisti pozvani da diskutuju o kapitalnim investicijama su: Blerand Stavileci, Ministar ekonomskog razvoja, Muhamet Mustafa, Predsedavajući skupštinskog odbora za ekonomski razvoj, insfrastrukturu, trgovinu i industriju, Visar Ymeri, Zamenik predsedavajućeg skupštinskog odbora za ekonomski razvoj, insfrastrukturu, trgovinu i industriju,  Arbana Xharra, Glavni urednik dnevnika Zëri, Lumir Abdixhiku, Izvršni direktor Riinvest Instituta.

Roundtable about Capital Investments in Kosovo – Forum 2015

Kosovo Foundation for Open Society – KFOS, launched a project last year, which aimed to enhance the information of policy makers and other actors of society in relation to the process of implementation of the most significant capital investments in Kosovo. These investments in capital projects include: (i) The process of privatization of electricity distribution, (ii) The concession of Pristina Airport, (iii) The construction of Prishtina – Skopje highway, and (iv) The failed processes of privatization of Post and Telecom of Kosovo.

Also, this project aimed to encourage the improvement of transparency and accountability by promoting open governance and transparent policymaking. This project is focused on the biggest capital investments in Kosovo and it is implemented by Institute Riinvest and organization “Çohu”.

For all these capital investments research reports have been produced, and the findings will be presented in the upcoming panel of Forum 2015, an advocacy project of Kosovo Foundation for Open Society named “Handle with care! Citizens’ property”.

The roundtable will be held in June 23, 2015, at 10:00 hrs. in Swiss Diamond hotel, Dyar hall. Members of the panel to further discuss the capital investments issue are: Mr. Blerand Stavileci – Minister of Economic Development, Muhamet Mustafa – Head of Parliamentary Commission for Economic Development, Infrastructure, Trade, and Industry, Visar Ymeri – Deputy Head of the Parliamentary Commission for Economic Development, Infrastructure, Trade, and Industry, Arbana Xharra – Editor in Chief of Zëri newspaper, and Lumir Abdixhiku – Executive Director of Riinvest Institute.

Leave a Reply