On 22nd and 23rd of March 2014 in Durres, the Kosovo Foundation for Open Society, through Civi Kos platform has organized the workshop with the subject Transparency and Accountability in Public Institutions. This event invited members of civil society organizations, independent experts, as well as media and governmental representatives.

The discussions during this two-day workshop focused on the coordination of the civil society actions based on a very well analyzed platform that came as a result. This platform provides the problems and challenges of civil society actions in favor of increasing transparency and accountability in the governmental institutions. The platform will be completed in the coming days and will be available to all governmental and civic institutions.

This meeting coincided with the involvement of the government to develop an action plan with which it adheres to become member of OGP – Open Government Partnership; a much needed complementary action to mobilize the entire Kosovar potential to increase transparency and accountability.

Transparenca dhe Llogaridhënia – Punëtori

Më 22 dhe 23 mars 2014, në Durrës u mbajt punëtoria e rradhës e organizuar nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur nëpërmes Platformës CiviKos. Tema e kësaj puntorie ishte Transparenca dhe Llogaridhënia në Institucionet Publike, me ç’rast ishin të ftuar anëtarë të organizatave të shoqërise civile, ekspertë të pavarur, përfaqësues të mediave dhe institucioneve qeveritare.

Gjatë ketij takimi u diskutuan mundësitë e koordinimit të aksionit të shoqërise civile, bazuar në një platformë të studiuar mirë, e cila doli nga diskutimet e këtij takimi. Në këtë Platformë, ipen problemet dhe sfidat më të shquara të veprimit civil në ngritje të transparencës dhe llogaridhënies të institucioneve qeveritare. Kjo Platformë do të përfundohet në ditët në vijim, dhe do të jetë e hapur për të gjitha institucionet qeveritare dhe civile.

Ky takim koincidoi me angazhimin e qeverisë që të hartojë planin aksional, me të cilin do të aderojë në OGP – Partneritet për Qeverisje të Hapur, dhe paraqet një veprim komplementar më se të duhur, për të organizuar tërë potencialin Kosovar në ngritje të transparencës dhe llogaridhënies.


Radionica za Transparentnost i Odgovornost

 

22. i 23. marta 2014. Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo je, preko platfome CiviKos, u Draču organizovala radionicu koja je za temu imala transparentnost i odgovornost javnih institucija na koju su bile pozvane članovi organizacija civilnog društva, ne zavisni stručnjaci, predstavnici medija i vladinih institucija.

Diskusija tokom ovog sastanka je bila usmerena ka mogućnostima koordinacije akcije civilnog društva, zasnovane na dobro prostudiranoj platformi, koja je ujedno i rezultat ovog sastanka. Ova Platforma daje najizraženije probleme i izazove za civilnu akciju u povećanju transparentnosti i odgovornosti vladinih institucija. Platforma će biti dovršena tokom narednih dana i biće otvorena i dostupna svim vladinim i civilnim institucijama.

Sastanak se podudario sa vladinim angažovanjem na izradi akcionog plana za pristupanje OGP – Partnerstvo za otvorenu upavu i predstavlja preko potrebnu komplementarnost kako bi se obezbedio ukupan Kosovski potencijal za povećanje transparentnosti i odgovornosti.

transparency-and-accountability-workshop-durres-2014

Leave a Reply