avokim - webProgrami vet-advokues i të rinjve Romë, Ashkali dhe Egjiptianë në Kosovë

THIRRJE PËR APLIKIM

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur fton të rinj të grupmoshës 18-35 vjec të aplikojnë në Programin Vet-avokues të të Rinjve Romë, Ashkali dhe Egjiptianë të Kosovës. Ky program synon rritjen e aftësive vet-avokuese të aktivistëve të rinj Romë, Ashkali dhe Egjiptianë për adresimin dhe zgjidhjen e problematikave me të cilat përballen komunitetet në nivel lokal dhe kombëtar.

Ky program zgjat tetë (8) muaj dhe është i hapur për 20 të rinj romë, ashkali dhe egjiptianë me dëshirë dhe ambicie për të zhvilluar aftësitë e tyre teorike dhe praktike vet-avokuese në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.

Identifikimi dhe përzgjedhja e kandidatëve do të kryhet nëpërmjet një procesi transparent dhe konkurues aplikimi bazuar në kualifikimet dhe eksperiencat e deritanishme të aplikantëve në fushën e advokimit si dhe në analizimin e problematikave të identifikuar dhe zgjidhjeve të propozuar nga secili aplikant. Prioritet do të kenë kandidatët që janë të motivuar dhe kanë vullnet dhe dëshirë për zgjidhjen e problemeve aktuale me të cilat përballen komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në territorin e Kosovës.

Programi do të ofrojë mundësi shkëmbimi dhe të mësuari praktik me të rinjë të tjerë nga rajoni, vizitë studimore pune në Shqipëri si dhe mbështetje financiare për aplikantët e përzgjedhur për zbatimin e inciativave të udhëhequra nga ata vet. Gjithsej gjashtë iniciativa vet-avokuese do të financohen me një buxhet deri në 1500 EUR secila.

Ju lutemi, plotësoni Formularin e Aplikimit në këtë link.

Afati i fundit i pranimit të aplikimeve është data: 14 nëntor.

Për të aplikuar për programin vet-avokues të të rinjve romë, ashkali dhe egjiptianë dhe për të përfituar nga grantet në dispozicion për këtë program, ju lutem plotësoni dhe dërgoni me email deri më datë 14 nëntor në adresën: raego@kfos.org dokumentet e mëposhtëm: Formularin e  Aplikimit të plotësuar elektronikisht, dhe CV-në tuaj;

 Ju urojmë suksese!

 

Programi zastupanja mladih Roma, Aškalija i Egipćana Kosova

POZIV ZA KONKURISANJE

Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo – KFOS poziva mlade starsone grupe 18-35 godina da konkurišu za program zastupanja mladih Roma, Aškalija i Egipćana sa Kosova. Program stremi izgradnji veština zastupanja za mlade aktiviste Roma, Aškalija i Egipćana kako bi doprineli adresiranju i rešavanju problema sa kojima se ove zajendice suočavaju na lokalnom i centralnom nivou.

Program će trajati osam (8) meseci i otvoren je za 20 mladih Roma, Aškalija i Egipćana koji imaju želju i ambiciju da dalje razviju svoje teoretsko i praktično znanje zastupanja na lokalnom, centralnom i međunarodnom nivou.

Identifikacija i odabir kandidata biće obavljena transparentnim i konkurentnim postupkom konkurisanja zasnivajući se na kvalifikacijama i dosadašnjem iskustvu kandidata u oblasti zastupanja kao i na osnovu analize identifikovanog i predloženog problema za rešavanje od strane svakog kandidata. Proritet će imati motivisani kandidati koji imaju volju i želju da reše aktuelne probleme sa kojima se suočavaju zajednice Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu.

Program će omogućiti i razmenu iskustava i učenje od mladih iz regiona, studijske poseta Albaniji kao i finansijsku podršku za odabrane kandidate za izvođenje inicijativa kojima će oni sami rukovoditi. Ukupno će biti dodeljeno šest (6) grantova u budžetskom iznosu do 1 500 EUR za svaku.

Molimo vas da ispunite Formular za Konkurisanje koji možete naći na sledećem linku: Formular za konkurisanje ili u prilogu.

Rok za dostavljanje aplikacije je 14 novembra 2014. godine.

Da bi ste kokurisali za program zastupanja za mlade Rome, Aškalije i Egipćane sa Kosova i da bi ste iskoristili dostupne grantove ovog programa, molimo vas da ispunite i pošaljete e-mail-om sledeća dokumenta na e-mail adresu: raego@kfos.org do 14 novembra 2014:o    Elektronski ispunjen Formular za Konkurisanje (osigurajte se da ste odgovorili na sva pitanja) i Vaš CV;

 Želimo vam puno uspeha!

Leave a Reply