Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

The launch of the CDF Talks – a knowledge sharing platform from the CDF Project

cdf-june-2013May 30, 2013 Prishtina, Kosovo: In order to promote knowledge-sharing and capacity development, Capacity Development Facility – CDF project has put forward a platform dubbed “CDF Talks” , which will be a series of informal presentations by CDF advisers sharing their knowledge and good practices from their personal experiences while supporting Kosovo institutions.

The first, of many to come, CDF Talks took place last Thursday, May 30th at coffee-library Dit’ e Nat’, a perfect set-up for knowledge gaining and sharing.CDF adviser Ms. Arta Balaj currently advising Minister Stavileci’s  Cabinet at the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development presented on “Marketing and Public Relations in Public Institutions”.  Her presentation focused on the concept of “Listen, Learn and Let People Know” , and highlighting the difference between marketing and public relations. Some of the products were introduced during the presentation that  Ms. Balaj helped produced during her tenure at the Ministry.  Handouts and the book “Pure Kosovo” were distributed to participants.During this interactive opportunity for CDF advisors, Ms.Balaj used a powerful combination of real stories, real encountered problems, and real solutions.Beside creating and coaching directly the current spokesperson of the Ministry, Ms. Balaj presented few promotional products that she had helped create. during her tenure at the Ministry. Project handouts and the book “Pure Kosovo” were distributed to participants.During this interactive opportunity for CDF advisers, Ms. Balaj used a powerful combination of real stories, real encountered problems, and real solutions.

CDF advisors are a team of enthusiastic, smart, experienced and dedicated individuals with a great amount of knowledge to be shared through CDF Talks. CDF Talks is also a interactive opportunity for advisors to learn from one another and be inspired and motivated with real stories, issues, and solutions.

The Capacity Development Facility (CDF) Project was established in 2004 by UNDP and Kosovo Foundation for Open Society (KFOS), in cooperation with the Office of the Prime Minister, with the financial support of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs as well. The project continues to develop capacities of the high ranking civil servants within Kosovar administration to enable a smoother adoption and implementation of the European integration requirements.  Such overarching purpose has enabled the project to support numerous political processes in the country, including on-the-job advisory and coaching assistance to senior and middle level civil servants towards European integration and modernization of public administration have proven the most effective tool to support the state-building from inside.CDF maintains a responsive approach by addressing the needs and priorities identified by Kosovo institutions, at individual, organizational and institutional level; it takes stock and adapts to rapid political changes and transitional state of Kosovo situation.

 

Lansohet platformat e shkëmbimit te njohurive nga projekti CDF

30 Maj 2013 Prishtinë, Kosovë: Në mënyrë që të nxitet shkëmbimi i njohurive dhe përvojave në mesin e këshilltarëve to projektit CDF, është iniciuar një platformë e quajtur “CDF Talks” , e cila do të mundësoj një seri prezantimesh joformale nga ana e këshilltarëve të projektit CDF për të ndarë punën e tyre në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve publike të Kosovës.

Prezantimi i parë, është zhvilluar të enjten e kaluar, me 30 maj nëkafe-bibliotekën Dit’e Nat’, një lokacion i përsosur për të filluar këtë platformë për shkëmbim të njohurive. Këshilltarja e CDF-it, në Kabinetin eMinistrit Stavileci në Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural,znj. Arta Balaj, prezantoi mbi temën “Marketingu dhemarrëdhëniet me Publikun në institucionet publike”.

Ky prezantim u përqendruar nëkonceptin e “Dëgjo, Mëso dhe Informo”, duke theksuar dallimin në mes të marketingutdhe marrëdhënieve publike. Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësit kishin mundësi të mësonin mbi rëndësinë e marrëdhënieve publike jo vetëm si mekanizëm i informimit por edhe i konsultimit apo nxjerrjes së informacionit. Disa prej produkteve, si libri “Pure Kosova” të zhvilluara me ndihmën e znj. Balaju shpërndanë për pjesëmarrësit.

Prezantimi ishte interaktive dhe znj. Balaj ka përdorur një kombinim të fuqishëm të përvojave personale si dhe shembuj konkret se si këshilltarët e CDF mund të ballafaqohen me sfida te ndryshme gjatë ushtrimit të detyrës së tyre.

‘CDF Talks’ është një mundësi shumë e mirë dhe interaktivepër këshilltarët e CDF-it për të mësuar nga njëri-tjetri dhe për tu frymëzuar për arritje të qëllimeve të tyre si këshilltar të zhvillimit të kapaciteteve. Këto prezantime do të organizohen në baza mujore, por mbetet e hapur mundësia për të intensifikuarkëto organizime.

Projekti për Aftësimin e Kuadrove (CDF – Capacity Development Facility) u themelua në vitin 2004 nga UNDP dheFondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS), në bashkëpunim me Zyrën e Kryeministrit, dhe me mbështetjen financiare të Ministrisë së Jashtme të Norvegjisë.

Projekti vazhdon t’i zhvillojë kapacitetet e shërbyesvecivilë brenda administratës Kosovareduke kontribuar në procesin e Integrimit Evropian dhe Reformës së Administratës Publike, duke mundësuar institucioneve të arrijnë ofrojnë rezultatte konkrete në kuadër të kërkesave të procesit të integrimit evropian.

Projekti ka arritur të mbështesin proceset e shumta politike në vend, duke përfshirë. Këshillimi nga projekti CDF për zyrtar të mesëm dhe të lartë të qeverisë ka dëshmuar të jetë mënyra më efektive për avancim të integrimit evropian dhe modernizimin e administratës publike. Këto së bashku kanë kontribuar në mënyrë po aq efektive në procesin e shtet-ndërtimit nga brenda duke rritur edhe nivelin e pronësisë në proces . Projekti CDFadreson nevojat dhe prioritetet e identifikuara nga institucionet e Kosovës,në nivel individual, organizativ dhe institucional, dhe ndërmerr veprime për ti trajtuar ato dhe i përshtatet ndryshimeve të shpejta politike.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org