the-colorful-book-thumb2EU-SIMRAES Project supports the efforts of the Government of Kosovo to implement the Roma, Ashkali and Egyptian Integration Strategy. It is funded by European Union and implemented by the Kosovo Foundation for Open Society.

Seven non-governmental organizations were engaged in its the Educational Component, with Kosovo Education Center as the lead.

What you are about to read is a booklet written in free style for the common reader, meaning anyone who is not familiar with the Project.

It is an uninterrupted story accompanied by technical details, which you may find in the text boxes, as well as a few of poems by Kujtim Paçaku, author of several books in Romani language, also translated into other languages.

The main focus of the Project was to revitalize, maintain and monitor six Learning Centers throughout Kosovo.

The story of this booklet walks you through the specifics of each Learning Center, serving as a guide and an artistic complement of the Project reports.

During the information gathering phase, the visits entailed spontaneous observations which are precisely mirrored in the unfolding stories. Anyone interested in details may check the reports of the EU-SIMRAES Project; yet this booklet offers ample insight and a sense of what was going on during the Project implementation.

The Colorful Book

 

LIBRI PLOT NGJYRA – HISTORIA E QENDRAVE MËSIMORE

 

Projekti EU-SIMRAES përkrah përpjekjet e Qeverisë së Kosovës për të implementuar Strategjinë për Integrimin e Romëve, Ashkalinjve dhe Egjiptianëve. Ai financohet nga Bashkimi Europian dhe implementohet nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur.

Shtatë organizata jo-qeveritare janë angazhuar në Komponentin e tij Edukativo-Arsimor, nën udhëheqjen e Qendrës për Arsim të Kosovës.

Ky është një libërth i shkruar në stil të lirë për lexuesin e thjeshtë, i cili nuk ka njohuri për Projektin. Është një ngjarje e pandërprerë e shoqëruar me hollësi teknike, të cilat mund t’i gjeni në kutitë me tekst, si dhe disa poezi nga Kujtim Paçaku, autor i disa librave në gjuhën rome, të cilat janë përkthyer edhe në gjuhë të tjera.

Qëllimi kryesor i Projektit ka qenë ringjallja/rivitalizimi, mirëmbajtja dhe monitorimi i gjashtë Qendrave Mësimore në tërë Kosovën.

Ngjarjet në këtë libërth prekin të veçantat e secilës qendër mësimore, duke shërbyer kështu si udhëzues dhe njëkohësisht si plotësim artistik i raporteve të Projektit.

Gjatë fazës së mbledhjes së informatave, vizitat përfshinin vëzhgime spontane të cilat pasqyrohen pikërisht ashtu siç janë në ngjarjet në vijim. Nëse ju interesojnë detajet, mund t’i lexoni raportet e Projektit EU-SIMRAES; megjithatë, ky libërth hedh mjaft dritë mbi rrjedhën e ngjarjeve gjatë kohës së implementimit të Projektit.

Libri plot ngjyra

 

KNJIGA PUNA BOJA – PRIČA O CENTRIMA ZA UČENJE

 

Projekat EU-SIMRAES podržava napore Vlade Kosova da sprovede Strategiju za integraciju Roma, Aškalija i Egipćana. Ovaj projekat finansira Evropska Unija, a sprovodi Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo.

U obrazovnu komponentu projekta uključeno je sedam nevladinih organizacija na čelu sa Kosovskim edukacionim centrom. Ono što ćete moći da pročitate je knjižica koja je napisana slobodnim stilom za običnog čitaoca, odnosno za bilo koga ko nije upoznat sa projektom. To je neprekinuta priča praćena tehničkim detaljima koje možete pronaći u uokvirenim tekstovima, kao i sa nekoliko pesmica Kujtima Paçakua, autora nekoliko knjiga na romskom jeziku, koje su takođe prevedene i na druge jezike.

Glavni fokus projekta bio je na revitalizaciji, održavanju i praćenju šest centara za učenje širom Kosova.
Sadržaj ove knjižice vodi vas kroz osobenosti svakog od centara za učenje, služeći kao vodič i umetnička dopuna projektnim izveštajima.

Tokom faze prikupljanja informacija, posete su podrazumevale spontana zapažanja koja su precizno izneta u pričama koje su pred vama. Svako ko želi da sazna više detalja može da pogleda izveštaje Projekta EU-SIMRAES. Ipak ova knjižica pruža opsežan uvid i osećaj onoga što se dešava tokom sprovođenja projekta.

Knjiga Puna Boja

 

PUSTIK PHERDE KOLORENCAR – HISTORIA E SIKLIPESKE CENTRENGO

 

Proyekti EU-SIMRAES phikoinela o tentipya e Kosovake Raipesko vash te implementinel e Strategia vash Integripe e Romengo, Ashkaliengo thay Egipqanyengo. Ov financingyola kotar Evropaki Unia thay implementingyola kotar Kosovaki Fondacia vash Puterdo Malipe.

Efta biraipkane organizacie angazhisale ani Komponenta e Edukipeski, talo phiravipe e Kosovake Centrosko vash Edukipe.

Akaya sitoy yekh pustik hramimi ano tromalo stili vash o sade drabarne, kola na silen janipe vash o Proyekti.

Sito yekh biaqhavdo ovipe amalimo e teknikune andripyencar, kola shay te arakhen ani kutia e tekstyencar, sar vi nesave poezie kotar Kuytim Paqaku, autori e nesave pustikengo pe romani qhib, kola irandile vi pe yaver qhibya.

Sheruno resipe e Proyektesko sine rejivdipe/revitalizipe, shukaradikeripe thay monitoripe e shov Siklipeske Centrengo ani sah Kosova.

Ovipya ani akaya pustik qalavena o ulavipya e sakole siklipeske centrosko, deindoy servisya sar mothavno thay yekhatar vi sar artistikuno pheripe e raportyengo kotar o Proyekti.

Ani faza e informacienge kedipyengo, o vizite astarena sine spontanyune dikhlaripya kola barvalona ayekha sar siton ano ovipya pe nakhipe. Te sine kay interesingyovena vash o detalya, shay te drabaren o raportya e Proyektesko EU-SIMRAES; pashe akaleske, akaya pustik qhivel

Pustik Pherde Kolorencar

Leave a Reply