Sesioni-II

Shkolla për Integrime Evropiane tani edhe në Mitrovicën veriore

Prej 30-31 gusht 2014 në Kopaonik u mbajt punëtoria fillestare e Shkollës për Integrime Evropiane, iniciativë kjo e cila zbatohet në kuadër të konceptit të Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur “Reconnecting Mitrovica”. Në këtë punëtori morën pjesë 30 pjesëmarrës nga 4 komunat në veri të vendit nga sektorët e ndryshëm të shoqërisë si zyrtarë komunal dhe të institucioneve publike, pjesëtarë të shoqërisë civile, mediave dhe student. Ligjerues në këtë punëtori ishin ekspert eminet dhe njohës të proceseve integruese nga Serbia si dhe ambasadorë të shteteve fqinjë tashmë veç antarë të BEs, të cilët ndanë përvojat dhe njohuritë e veta me pjesëmarrësit. Temat e trajtuara gjatë punëtorisë ishin: BE dhe Ballkani sot, Pse na do BE si anëtarë dhe përvojat e anëtarësimit, Qeversija lokale dhe komunitetet në procesin e integrimit Evropian, Integrimi Evropian dhe fuqia e BEs për të bërë ndryshime. Gjatë punëtorisë pjesëmarësit poashtu u informuan mbi programin e rregullt të shkollës i cili do të zhvillohet deri në fund të vitit 2014.

http://rtvmir.com/strana/arhiva/skola_za_eu_integracije_kopaonik_/27274


Përshkrimi i Shkollës për Integrime Evropiane

Shkolla për Integrime Evropiane e cila zbatohet në kuadër të konceptit të Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur “Reconnecting Mitrovica” ka për qëllim të ofroj mundësi pjesëamrrësve të interesuar nga katër komunat e veriut të vendit të njoftohen më për së afërmi mbi procesin e Integrimit Evropian dhe njohurit e fituara t’i zbatojnë në punën e tyre të përditshme duke kontribuar në këtë mënyrë proceseve reformuese konform standardeve evropiane dhe duke krijuar kështu ura lidhëse në mes të veriut dhe pjesës tjetër të Kosovës.
Programi i Shkollës për Integrime Evropiane zgjatë tre muaj e gjysëm dhe përbëhet nga 30 ligjerata të rregullta të cilat prekin aspekte të ndryshme të procesit integrues dhe janë të nadara në pesë blloqe: Institucionet, procedurat dhe e drejta e BE-së, Politikat e zgjerimit të BE-së, Ekonomia e BE-së, dhe Politikat e veçanta të BE-së . Përveç programit të rregullt janë paraparë edhe dy vizita studijuese institucioneve relevante në Prishtinë dhe Beograd , një seri e legjiratave të hapura nga ekspert dhe njohës të proceseve nga BEja, Kosova, Serbia dhe shtetet tjera fqinje, si dhe tryeza diskutimi dhe debate të cilat do të përfshijnë përveç pjesëmarrësve të rregullt të Shkollës për Integrime Evropiane edhe përfaqësues tjerë të komuniteteve në veri dhe jug të vendit.
Shkolla për Integrime Evropiane implementohet në partneritet me Lëvizjen Evropiane të Serbisë (www.emins.org) dhe NGO Aktiv (www.ngoaktiv.org) nga Mitrovica.

——————————–

Sesioni-IŠkola za Evropskih Integracija sada i u severnoj Mitrovici

Od 30-31 avgusta 2014 na Kopaoniku je održana početna radionica Škole Evropskih Integracija, inicijativa koja se izvodi u okviru koncepta Kosovske Fondacije za Otvoreno Društvo “Reconnecting Mitrovica“.  Na radionici su ušestvovala 30 učesnika iz 4 severne opštine iz različitih sektora društva kao službenici lokalne samouprave, javnih instiucija, članovi civilnog društva, medija i studenti. Predavači na radionici su bili eminantni stričnjaci i poznavaoci integracionih procesa iz Srbije kao i ambasadori susednih zemalja koji su već članovi EU koji su sa učesnicima podelili svoja inskustva i znanja iz oblasti. Teme koje su obrađene tokom radionice su bile: EU i Balkan danas, Zašto nas EU želi u članstvu i iskustva pristupanja, Lokalne samouprave i zajednice u procesu evropske integracije, Evropska integracija i moć EU da menja. Tokom radionice učesnici su takođe upoznati sa redovnim programom škole koji će se odvijati do kraja 2014. godine.

http://rtvmir.com/strana/arhiva/skola_za_eu_integracije_kopaonik_/27274

Opis Škole Evropskih Integracija

Škola Evropske Integracije se izvodi u okviru koncepta Kosovske Fondacije za Otvoreno Društvo “Reconnecting Mitrovica” i za cilj ima da pruži mogućnost zainteresovanim učesnicima iz 4 severne opštine da se bliže upoznaju o procesima evropskih integracija i da stečena znanja upotrebe u svom svakodnevnom radu doprinoseči na taj način reformskim procesima u skladu sa evropskim standardima i istovremeno stvarajući mostove povezivanja između severa i ostalih delova Kosova.
Program Škole Evropskih Integracija traje tri ipo meseca i sastoji se od 30 redovnih predavanja koje dotiču različite aspekte integracionih procesa i koja su podeljena u pet blokova: Uvod u institucije, procedure i poravo EU, Politika proširenja Evropske Unije, Ekonomija Evropske unije, Posebne politike Evropske unije. Osim redovnog programa predvižene su i dve studijske posete institucijama u Prištini i Beogradu, serija otvorenih predavanja stručnjaka i poznavaoca EU procesa iz zemalja EU, Kosova, Srbije Përveç programit të rregullt janë paraparë edhe dy vizita studijuese institucioneve relevante në Prishtinë dhe Beograd , një seri e legjiratave të hapura nga ekspert dhe njohës të proceseve nga BEja, Kosova, Srbije i drugih susednih zemalja, kao i okruglih stolova i debata koje će obuhvatiti i druge učesnike osim redovnih učesnika Škole Evropskih Integracija sa severa i juga Kosova.
Škola Evropskih Integracija se izvodi u partnerstvu sa Evropskim pokretom u Srbiji (www.emins.org) i NGO Aktiv (www.ngoaktiv.org) iz Mitrovice.

——————————–

The School for European Integration – now also in the north of Mitrovica

The School for European Integration organized its initial workshop in Kopaonik between 30 and 31 of August 2014 – an initiative implemented by the Kosovo Foundation for Open Society’s concept Reconnecting Mitrovica. The workshop hosted 30 participants from 4 municipalities of the north from different sectors such as municipal officials and public institutions, members of the civil society, media, and students. The workshop was carried out by well known integration process experts from Serbia and ambassadors of neighboring countries (now part of EU), who shared their knowledge and experience with the participants. Topics discussed at the workshop include: EU and the Balkans today, Why does EU want us to become a member and the experience of the membership, Local governance and communities in the European integration process, as well as the European Integration and EU’s power to make changes. During the workshop, participants were also informed about the regular school’s program that will be implemented until the end of 2014.

http://rtvmir.com/strana/arhiva/skola_za_eu_integracije_kopaonik_/27274

Description of the School for European Integration

The School for European Integration, implemented through Kosovo Foundation for Open Society’s concept called Reconnecting Mitrovica, aims to provide the opportunity to interested parties in four municipalities in the north to learn more about the process of European Integration. Furthermore, the school aims to use the gained knowledge into their daily working activities, by contributing to the reform processes in accordance to the European standards, and by establishing bridges between the north with the rest of Kosovo.
The program of the European Integration school lasts three and a half months, consisting of 30 regular lectures that involve different aspects of the integration process and are divided into five categories: Institutions, procedures and EU’s right, EU’s enlargement policies, EU’s economy, and EU’s special policies. Besides the regular program, planned are two study visits at relevant institutions in Prishtina and Belgrade, a series of open lectures by experts from EU, Kosovo, Serbia, and other neighboring countries, as well as round table discussions and debates. It will be open for regular attendants of the School for European Integration, but also for other communities’ representatives in the north and in the south of Kosovo.
The School for European Integration is implemented in partnership with the European Movement of Serbia (www.emins.org) and NGO Aktiv (www.ngoaktiv.org) from Mitrovica.

Leave a Reply