Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

Shkolla Ballkanike e Spektaklit

SHKOLLA BALLKANIKE E SPEKTAKLIT

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS, fton aktivistët, organizatorët e aktiviteteve kulturore dhe ata që synojnë të bëhen organizatorë, të marrin pjesë në Shkollën Ballkanike të Spektaklit.

Shkolla Ballkanike e Spektaklit është një program modular trajnimi për krijim dhe prodhim të ngjarjeve me të cilat promovohet shoqëria e hapur dhe, nëpërmjet artit dhe kulturës, vihen në dukje fenomenet e ndryshme të shoqërisë.

Përmes ligjërimeve të profesionistëve nga bota dhe rajoni, pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të mësojnë se si të konceptojnë, planifikojnë, promovojnë, realizojnë dhe vlerësojnë ngjarje të ndryshme, e në veçanti festivale.

Shkolla Ballkanike e Spektaklit do të mbahet në katër module dyditore nga qershori deri në dhjetor të 2018. Dy module do të organizohen në Kosovë dhe dy jashtë vendit.

Modulet e kësaj shkolle do të organizohen gjatë tre festivaleve ekzistuese dhe një do të organizohet në mënyrë të pavarur. Në këtë mënyrë, pjesëmarrësit e programit do të kenë mundësi të njihen në mënyrë praktike me botën e organizimit të festivaleve dhe programeve të ngjashme kulturore dhe artistike.  Festivalet dhe afati kohor gjatë të cilëve do të organizohen modulet janë:

 • MODULI I – Dokutech, Prishtinë – 10-12 qershor 2018
 • MODULI II – EXIT, Novi Sad – 13-15 korrik 2018
 • MODULI III – Dokufest, Prizen – 10-12 gusht 2018,
 • MODULI IV – data dhe vendi do të përcaktohen në vjeshtë, megjithatë do të mbahet në një nga vendet e rajonit.

Për të aplikuar për pjesëmarrje në Shkollën Ballkanike të Spektaklit duhet të plotësohet formulari dhe të përgjigjen të gjitha pyetjet e parashtruara, me ç’rast kandidatët do të përshkruajnë motivimin e tyre për të marrë pjesë në program dhe do të bashkëngjisin biografinë në jo më shumë se një faqe. Përveç përgjigjes në pyetjet e parashtruara, kandidatët mund të dorëzojnë edhe një letër motivimi në jo më shumë se një faqe nëse mendojnë se kanë nevojë për më shumë hapësirë ​​për të përshkruar motivet e tyre për të marrë pjesë në program.  Rëndësi e veçantë në përzgjedhjen e kandidatëve do t’i jepet arsyeve pse është e rëndësishme për kandidatin të pranohet në shkollë dhe si synon t’i zbatojë njohuritë e fituara në shkollë.

Përparësi do t’u jepet të rinjve nën moshën 30 vjeç dhe të angazhuar në produksion të pavarur kulturor ose në organizatat joqeveritare që merren ose synojnë të merren me organizime të ngjarjeve.

Programi i Shkollës Ballkanike të Spektaklit do të mbahet në gjuhën angleze.

30 vijues do të pranohen në shkollë.

Konkursi është i hapur deri më 22 maj 2018, ndërsa të gjithë kandidatët do të njoftohen për rezultatet deri më 29 maj 2018.

Dokumentacioni i konkursit duhet të dërgohet në adresën e mëposhtme elektronike: vpula@kfos.org

Formularin e aplikimit mund ta shkarkoni këtu


 

BALKANSKA ŠKOLA SPEKTAKLA 

Kosovska fondacija za otvoreno društvo – KFOS poziva aktiviste, organizatore kulturnih aktivnosti i one koji nameravaju da to budu da učestvuju u Balkanskoj školi spektakta.

Balkanska škola spektakla je modularni program obuke iz kreiranja i proizvodnje dogadjaja koja promoviše otvoreno društvo i putem umetnosti i kulture ukazuje na različite fenomene društva.

Kroz predavanja profesionalaca iz sveta i regiona polaznici će imati prilike da nauče kako se koncipiraju, planiraju, promovišu, relaizuju i evaluiraju različiti događaji, pre svega festivali.

Balkanska škola spektakla odvijaće se u četiri dvodnevna modula od juna do decembra 2018. godine. Dva modula će biti organizovana na Kosovu, a dva van zemlje.

Moduli ove škole će se organizovati tokom tri postojeća festivala a jedan će biti organizovan nezavisno. Učesnici programa će na ovaj način imati priliku i da se na praktičan način upoznaju sa svetom organizovanja festivala i sličnih kulturnih i umetničkih programa.  Festivali i vremenski okvir tokom kojih će se organizovati moduli su sledeći:

 • MODUL I – Dokutech, Priština – 10-12 juna 2018
 • MODUL II – EXIT, Novi Sad – 13-15 jula 2018,
 • MODUL III – Dokufest, Prizen – 10-12 avgust 2018,
 • MODUL IV – datum i mesto će se odrediti na jesen s tim da će se dešavati u nekoj od zemalja regiona.

Za konkurisanje za učestvovanje u Balkanskoj školi spektakla neophodno je popuniti formular i odgovoriti na sva postavljena pitanja, čime će kandidati opisati svoju motivisanost da učestvuju u programu, i priložiti biografiju na ne više od jedne strane. Osim odgovora da postavljena pitanja kandidati mogu priložiti i motivaciono pismo, ne duže od jedne stranicem ukoliko smatraju da im treba više prostora da opišu svoje motive za učešće u programu.  Posebnu težinu pri odabiru kandidate imaće razlozi zašto je za kandidata važno da bude primljen u školu i kako namerava da primeni u školi stečena znanja.

Prednost će imati mladi do 30 godina i angažovani u nezavisnoj kulturnoj produkciji ili u nevladinim organizacijama koje se bave ili nameravaju da se bave organizacijom događaja.

Program Balkanske škole spektakla će se odvijati na engleskom jeziku.

U školu će biti primljeno 30 polaznika.

Konkurs je otvoren do 22. maja 2018., a svi kandidati će biti obavesteni o rezultatima do 29. maja 2018. godine.

Konkursnu dokumentaciju treba poslati na sledeću e-mail adresu: vpula@kfos.org

Formular za konkurisanje možete skinuti ovde


BALKAN SCHOOL OF SPECTACLE

 The Kosovo Foundation for Open Society – KFOS, invites activists, organizers of cultural activities and those who intend to be to participate in Balkan School of Spectacle.

Balkan School of Spectacle is a modular training program for creating and producing events that promote open society and, through art and culture, point out different phenomena in the society.

Participants will have the opportunity to learn how to design, plan, promote, implement and evaluate different events, primarily festivals, through lectures of professionals from the world and the region.

Balkan School of Spectacle will take place in four two-day modules from June to December 2018. Two modules will be organized in Kosovo, and two abroad.

Modules will be organized during three existing festivals and one will be organized independently. By this, participants of the program will have an opportunity to get to know the world of organizing festivals and similar cultural and art programs in a practical manner.  Modules will be organized during following festivals and timeframe:

 • MODULE I – Dokutech, Pristina – June 10-12, 2018
 • MODULE II – EXIT, Novi Sad – July 13-15, 2018,
 • MODULE III – Dokufest, Prizen – 10-12 August 2018,
 • MODULE IV – date and place will be determined in autumn, but it will be held in one of the countries in the region.

In order to apply for Balkan School of Spectacle, it is necessary to fill in the form and answer all questions, thus the candidates will describe their motivation to participate in the program and attach CV not longer than one page. In addition to answering questions, candidates can also submit a motivation letter not longer than one page, if they feel they need more space to describe their motives for participation in the program.  During selection of the candidates special attention will be given to reasons why it is important for the candidate to enroll and how he/she intends to apply the knowledge acquired in the school.

Priority will be given to young persons under 30 and those engaged in independent cultural production or in non-governmental organizations organizing or intending to organize events.

The Balkan School of Spectacle program will be held in English.

30 students will be admitted to the school.

The Competition is open until May 22, 2018, and all candidates will be notified about the results by May 29, 2018.

Competition documentation should be sent to the following e-mail address: vpula@kfos.org

You can download the application form here

 

Page 1 of 11

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org