KFOS slikaSeminari rajonal i shkollës për integrim evropian: BE dhe Ballkani Perëndimor

MITROVICË E VERIUT, 31 maj – Seminari regjional me temën “Bashkimi Evropian (BE) dhe Ballkani Perëndimor” i gjeneratës së tretë të Shkollës së Integrimeve Evropian u mbajt sot në lokalet e Qendrës së Energjisë Qytetare në Mitrovicën e Veriut.

Në seminar, në të cilin përveç vijuese të kësaj shkolle, morën pjesë edhe përfaqësues të pushtetit lokal, të shoqërisë civile dhe mediave, si dhe përfaqësues të institucioneve përgjegjëse për integrime evropiane, diskutuan edhe Këshilltari i Lartë për Çështje Politike në Zyrën e BE-së në Kosovë Bojd Mekeni (Boyd McKechnie), u.d. i Drejtorit të Zyrës për Integrime Evropiane të Serbisë Ksenija Milenkoviq dhe Zëvendës Ministri i Kosovës për Integrime Evropiane Ramadan Ilazi.  Përveç përfaqësuesve të qeverisë, në kuadër të panelit morën pjesë edhe përfaqësuesi i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxheliu, Sekretarja e Përgjithshme e Lëvizjes Evropiane në Serbi Maja Bobiq me bashkëpunëtorë, përfaqësuesja e Institutit Evropian për Politika në Maqedoni Simonida Kaqarska, Drejtoresha Ekzekutive e Fondacionit Kosovar për Shoqëri të Civile (KCSF) Venera Hajrullahu, Safet Gërxhaliu, president i Odës Ekonomike të Kosovës, Vladimir Megjak, bashkëpunëtor i Lëvizjes Evropiane të Serbisë, Koordinatorja e programit e Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) Vera Pula, Drejtori Ekzekutiv i organizatës joqeveritare Aktiv në Mitrovicë të Veriut Miodrag Miliqeviq dhe të tjerët.

Qëllimi i këtij seminari ishte shkëmbimi i përvojave, praktikave të mira dhe njohja më e mirë e proceseve të integrimeve evropiane, ndërsa në diskutimet në panele u shtjelluan temat vijuese:  “Ballkani dhe BE sot”, “Bashkëpunimi regjional ekonomik” dhe “Integrimi Evropian – çfarë dobie kam unë nga kjo?”, komunikuan organizatorët.

Shkolla e integrimeve evropiane, e cila zhvillohet tash e tre vjet, është projekt i Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur, i cili zhvillohet në bashkëpunim me Lëvizjen Evropiane në Serbi dhe OJQ-në Aktiv në veri të Kosovës.

Shkolla është pjesë e konceptit “Reconnecting Mitrovica” të cilën e zbaton KFOS, dhe iu dedikohet nëpunësve të institucioneve publike dhe qeverive lokale, udhëheqësve dhe anëtarëve të organizatave të shoqërisë civile, përfaqësuesve të mediave dhe sektorit afarist, si dhe studentëve në veri të Kosovës, me qëllim të avancimit të dijes dhe njohjes së proceseve të integrimeve evropiane, historikut dhe mënyrës së funksionimit të BE-së, procesit të përafrimit dhe anëtarësimit, instrumenteve dhe politikave të BE-së, etj.

Përveç seminarit në Mitrovicën e Veriut dhe jashtë saj, me programin e shkollës parashihen edhe vizita studimore në Beograd e Prishtinës, si dhe një seri e ligjëratave të hapura të ekspertëve dhe zyrtarëve eminent të BE-së, dedikuar opinionit të gjerë.

Seminar škole evropskih integracija: EU i Zapadni Balkan

SEVERNA MITROVICA, 31. maj – Regionalni seminar pod nazivom „Evropska unija (EU) i zapadni Balkan“ treće generacije Škole evropskih integracija održan je danas u prostorijama Centra građanske energije u Severnoj Mitrovici.

Na seminaru, kojem su pored polaznika ove škole prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave, civilnog društva i medija, kao i predstavnici nadležnih institucija za evropske integracije, govorili su viši savetnik za politička pitanja Kancelarije EU na Kosovu Bojd Mekeni (Boyd McKechnie), v.d.direktora Kancelarije za evropske integracije Srbije Ksenija Milenković i zamenik kosovskog ministra za evropske integracije Ramadan Iljazi. Pored predstavnika vlasti, u okviru panela su učestvovali i predsednik privredne komore Kosova Safet Grdželiju, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić sa saradnicima, predstavnica Evropskog instituta za politiku u Makedoniji Simonida Kačarska, izvršna direktorka Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF) Venera Hajrulahu, Vladimir Medjak, saradnik Evropskog Pokreta u Srbiji, koordinatorka programa Kosovske fondacije za otvoreno društo (KFOS) Vera Pulja, izvršni direktor nevladine oranizacije Aktiv u Severnoj Mitrovici Miodrag Milićević i drugi.

Cilj ovog  seminara je razmena iskustava, dobre prakse i bolje razumevanje procesa evropskih integracija, a u panel diskusijama obrađene su teme: ”Balkan i EU danas”, “Regionalna ekonomska saradnja” i “Evropske integracija – šta ja imam od toga?, saopštili su organizatori.

Škola evropskih integracija koja se održava već tri godine projekat je Kosovske fondacije za otvoreno društvo koji se realizuje u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i NVO Aktiv na severu Kosova.

Škola je deo koncepta „Reconnecting Mitrovica“ koji sprovodi KFOS, a namenjena je službenicima javnih institucija i institucija lokalne samouprave, rukovodiocima i članovima organizacija civilnog društva, predstavnicima medija i poslovnog sektora, kao i studentima na severu Kosova, sa ciljem unapređenja znanja i boljeg razumevanja procesa evropskih integracija, istorijata i načina funkcionisanja EU, procesa pridruživanja i pristupanja, instrumenata i politika EU i dr.

Pored seminara u Severnoj Mitrovici i van nje, programom škole su predviđene i studijske posete Beogradu i Prištini, kao i serija otvorenih predavanja eminentnih stručnjaka i zvaničnika EU namenjenih široj javnosti.

Leave a Reply