SEKTORI I ENERGJISË NË UDHËKRYQ: TERMOCENTRALI I RI NJË IDE E VJETËR?

Procesi i reformave në sektorin e energjisë në Kosovë, në mënyrë të veçantë procesi i ndërtimit të termocentralit ‘Kosova e Re’, për të cilën Qeveria e Kosovës ka nënshkruar kontratë në fund të vitit 2017, është përcjellë me opinione polarizuese për dhe kundër. Për shkak se ky sektor ka rëndësi qenësore për cilësinë e jetës së qytetarëve të Kosovës, mënyra e kontraktimit dhe rezultatet e këtij procesi të rëndësishëm me të drejtë kanë tërhequr vëmendje më të madhe. Ky proces, i cili filloi në vitin 2005, pësoi ndryshime të mëdha për më shumë se një dekadë deri tek formësimi aktual në kontratën e nënshkruar nga Qeveria e Kosovës. Gjatë kësaj kohe, përveç vonesave në kohë janë krijuar edhe kosto domethënëse për asistencën teknik për dizajnimin dhe mbarëvajtjen e procesit. Këto kosto, siç duket, nuk kanë arritur të arsyetojnë vetveten. I gjithë ky proces është zhvilluar në një mjedis ku mungon një konsensus bazik gjithë-shoqëror. Raportin e plotë mund ta gjeni këtu.

 

POWER SECTOR AT CROSSROADS: THE NEW POWERPLANT – AN OLD IDEA?

The process of reforms in the energy sector in Kosovo, in particular the process of building of “Kosova e Re” power plant, for which the Government of Kosovo has signed a contract at the end of 2017, has been met with polarizing opinions in favor and against it. Because this sector is of vital importance to the quality of life of Kosovo citizens, the way of contracting and the results of this important process attracted greater attention. This process, which started in 2005, underwent major changes for more than a decade up to the current formulation which can be found in the contract signed by the Government of Kosovo. During this time, in addition to delays, significant costs have been incurred for technical assistance in designing and keeping up the process. These costs, apparently, have failed to justify themselves. The entire process has been going on in an environment lacking overall basic social consensus. You can view the entire report here.

Leave a Reply