ROCK AND RULE Dancing with EULEX front pageThe EULEX rule of law mission in Kosovo is the largest Common Security and Defense Policy (CSDP) mission to date. EULEX’s mission statement was set in 2008 in a Council Joint Action. EULEX’s designated mission is to “assist the Kosovo institutions, judicial authorities and law enforcement agencies in their progress towards sustainability and accountability and in further developing and strengthening an independent multi-ethnic justice system and multi-ethnic police and customs service, ensuring that these institutions are free from political interference and adhering to internationally recognized standards and European best practices.”

The EULEX rule of law mission, in addition to maintaining some executive functions, was built to support the capacity building and development of Kosovo’s rule of law institutions. A core function of EULEX was to coach – monitor, mentor, and advise (MMA) – Kosovo’s rule of law institutions in establishing institutional practices that support the country’s overall democratization.

However, “despite significant EU assistance, progress in improving the rule of law is limited”. The stakes are high – as the largest CSDP mission – “a EULEX failure in Kosovo would be a failure of the European project in Kosovo, and potentially in the entire region of the western Balkans.” Some have argued that on an institutional, foundational level, horizontal (political) conflicts between EU member states regarding Kosovo’s status have caused ‘ambiguous recognition’ and low levels of cohesion in the justice and policing sectors– a ‘handicapped actorness’ – which has hindered its influence and effectiveness. Others, like the German Defense Minister Thomas de Maiziere, have argued that on an organizational level, EULEX Police in Kosovo are “on the wrong track” and have failed to carry out their rule-of law mandate; he calls for a “new start, new name, new structure, and new mandate” which should be decided upon at the EU level. The mandate, of which MMA was an essential factor, was either not met or shifted in the meantime. On a ground level, EULEX has faced numerous distinctive challenges, many of which continue to hinder EULEX’s work particularly in the north of Kosovo.

What stakeholders and scholars from different regions and schools of thought clearly agree on is that EULEX has yet to successfully realize the objectives of their mandate. This policy brief aims to concisely and realistically identify ten areas where EULEX went wrong.

ROCK AND RULE: Dancing with EULEX

 

Në valle me EULEX-in: Luj shote luj…!

Misioni i sundimit të ligjit EULEX në Kosovë është misioni më i madh deri më tani i Politikave të Përbashkëta të Sigurisë dhe Mbrojtjes (PPSM). Deklarata e Misionit të EULEXit ishte bërë në vitin 2008 në një Veprim të Përbashkët të Këshillit. Misioni i caktuar i EULEX-it është të “ndihmoj institucionet e Kosovës, autoritetet e gjyqësisë dhe agjencitë e zbatimit të ligjit në përparimin e tyre kah qëndrueshmëria dhe përgjegjësia, dhe në zhvillim të mëtutjeshëm dhe përforcim të një sistemi gjyqësor të pavarur shumë etnik, dhe shërbimeve doganore dhe të policisë shumë etnike, duke siguruar që këto institucione të jenë të lira nga ndërhyrjet politike dhe respektimi i standardeve të njohura ndërkombëtarisht dhe praktikave më të mira të Evropës.”

Misioni i zbatimit të Ligjit EULEX, përveç mbajtjes së disa funksioneve ekzekutive, ishte ndërtuar që të përkrah ndërtimin e kapaciteteve dhe zhvillimin e institucioneve të zbatimit të ligjit në Kosovë. Funksioni kyç i EULEX ishte të mësoj “monitoroj, mentoroj, dhe këshilloj (MMK) “institucionet Kosovare për zbatim të ligjit në krijimin e praktikave institucionale për të përkrahur demokratizimin e përgjithshëm të shtetit.

Sidoqoftë “përkundër ndihmës së rëndësishme të BE-së, përparimi në përmirësimin e zbatimit të ligjit është i kufizuar”. Rreziqet janë të mëdha “ pasi që misioni më i madh i PPSM-së një dështim i EULEX-it në Kosovë do të ishte dështim i Projektit Evropian në Kosovë, dhe potencialisht në tërë regjionin e Ballkanit Perëndimor.”Disa kanë argumentuar se në nivel institucional, themelor,konfliktet horizontale (politike) në mes shteteve anëtare të BE-së lidhur me statusin e Kosovës kanë shkaktuar “njohje të dykuptimta” dhe niveleve të ulëta të kohezionit në sektorët e drejtësisë dhe të policisë – ‘në fuqi të paaftë’ – që ka penguar ndikimin e saj si dhe efektshmërisë.4 Dhe tjerët, si Ministri i Mbrojtjes së Gjermanisë, Thomas de Maiziere, kanë argumentuar që në nivel organizativ, Policia e EULEXit në Kosovë është “në rrugën e gabuar” dhe ka dështuar të zbatoj mandatin e vet të zbatimit të ligjit; ai bën thirrje për “një fillim të ri, emër të ri, strukturë të re dhe mandat të ri” i cili duhet të vendoset në nivel të BE-së. Mandati, ku MMKja ishte faktor jetik, nuk është përmbushur ose nuk është ndryshuar/lëvizur në ndërkohë. Në terren, EULEX-i është ballafaquar me një numër të sfidave të veçanta, shumë prej të cilave vazhdojnë të pengojnë punën e EULEX-it, e në veçanti në pjesën veriore të Kosovës.

Mbi çka palët e interesuara si dhe studiuesit nga regjionet dhe shkollat e ndryshme të mendimit shumë qartë pajtohen është se EULEX-i duhet në mënyrë të suksesshme të realizojë objektivat e mandatit të tij. Kjo analizë ka për qëllim që në mënyrë koncize dhe atë reale të bëj identifikimin e dhjetë zonave ku EULEX-it i shkoi puna keq.

Në valle me EULEX-in: Luj shote luj...!

Leave a Reply