U hap Qendra e Energjisë Qytetare  – QEQ, në Mitrovicën veriore

CEC qendra 1Në Mitrovicën veriore u hap Qendra e Energjisë Qytetare (Civic Energy Center). Kjo qendër u hap si rezultat i bashkëpunimit të Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS dhe organizatës jo qeveritare Aktiv. Qendra do të ofroj përkrahje nismave qytetare dhe promovimit të kulturës së dialogut të hapur mbi çështjet e rëndësishme për qytetarët të cilët jetojnë në veri por edhe pjesëve tjera të Kosovës. Në kuadër të Qendrës së Energjisë Qytetare është vendosë edhe një TV studio bashkëkohore nga e cila do të transmetohet një emision i ri televiziv me emrin “SporaZoom” i cili do të ketë vendin qendrorë për sa i përket diskutimeve publike në temat më të rëndësishme të jetës në Kosovë.

Drejtori Ekzekutiv i Fondacionit për Shoqëri të Hapur, Z. Luan Shllaku, theksoj se sektori civil ka rol të pazëvendësueshëm për zhvillimin e secilit komunitet shoqëror.

“Po vjen koha kur i ashtuquajturi sektori i tretë, sektori civil, të cilit i takojnë jo vetëm organizatat jo qeveritare, por edhe secila nismë qytetare, formale apo jo formale, duhet të jetë edhe më aktive dhe të sjellë një energji të re e cila do njihet lehtë sepse do të sjellë një diskurs të ri dhe iniciativa të reja për demokratizim të mëtejmë të shoqërisë. Ne, dhe kolegët tanë nga sektori jo qeveritarë menduam se mënyra më e mirë për të përkrahur iniciativa të tilla është vendosja e programeve dhe pajisja e një qendre të këtillë – Qendrës së Energjisë Qytetare, e cila për prioritet do të ketë forcimin e principeve demokratike dhe krijimin e kushteve për dialog në mes të grupeve të ndryshme sociale në mënyrë që t’i afrohen sa më shumë standardeve të Bashkimit Evropian. Jam i bindur se kjo qendër do të ketë mundësi të lidhet fare lehte me aktorë të ndryshëm në nivele të ndryshme, nga individi e deri te institucionet, sepse ashtu do te jetë më i fuqishëm, i fortë dhe me ndikim”, tha Z. Shllaku.

Organizata jo qeveritare Aktiv do të bëjë menaxhimin e aktiviteteve te përditshme të Qendrës së Energjisë Qytetare, ndërsa Drejtori Ekzekutiv i OJQ Aktiv, Z. Miodrag Miliqeviq tha se dyert e qendrës janë gjithnjë të hapura për të gjitha iniciativat e qytetarëve.

“Kjo është hapësirë në të cilën do të kultivohet dialogu i hapur, i sinqertë dhe i civilizuar mbi jetët tonë, jetën e komunitetit Serb në Kosovë, dialogut në mes vet nesh dhe fqinjëve tanë Shqiptarëve. Do të kultivojmë fjalët që thërrasin në arsye, tolerancë, prosperitet dhe barazi, dhe do të mundohemi që nga këtu të dërgojmë porosi të cilat do t’i dëgjojnë të gjithë ata të cilët vendosin për jetën e secilit prej nesh. Ajo që dua të theksoj është se kjo Qendër nuk është e KFOS-it dhe e Aktivit, por Qendër e të gjithë neve. Është vend për të gjithë njerëzit me mendje të hapur, njerëz e organizata të cilat dëshirojnë të punojnë për të mirë të qytetarit të rëndomtë të Kosovës. Iniciativa të këtilla pa dyshim se do të kenë hapësirë për të prezantuar idetë e veta, ose përmes ndonjërit nga programet tona ose përmes iniciativave të veta, për të cilat dyert e kësaj Qendre do të jenë gjithnjë të hapura.”

Dy herë në muaj, hapësira e Qendrës së Energjisë Qytetare, e dizajnuar që të jetë multi-funksionale, do të shndërrohet në TV studio nga i cili do të transmetohet emisioni “SporaZoom” anë e kënd Kosovës dhe regjionit, për produksion të së cilës është angazhuar Fondacioni Dokukino.

“Emisioni “SporaZoom”, produkt i yni i përbashkët, është rezultat i dëshirës që në televizionet lokale të kemi përmbajtje të kualitetit botëror. Bëhet fjalë për formatin i cili, krahas udhëheqësit me përvojë dhe formatit modern televiziv, do të hap tema relevante për këtë trevë. Së bashku me televizionet lokale me përvojë të shquar dhe vizionin dhe kreativitetin tonë jemi të vendosur të ndërtojmë “SporaZoom” emisionin si emisionin më të rëndësishëm i cili do të prodhohet në Kosovë në gjuhën Serbe. Gjatë një ore të emisionit, dy herë në muaj në prime time do të dëgjoni për temat me relevancë për të gjithë ju, do të shihni storie të xhiruara në fqinjësinë e juaj, do të keni mundësi të jeni pjesë e publikut në studio dhe, ne fund, të merrni pjesë edhe përmes rrjeteve sociale.”. Tha kryetari i Fondacionit Dokukino, Darko Sokoloviq.

Video “Making of” në 1 minut të Qendrës së Energjisë Qytetare

Otvoren Centar građanske energije

CEC qendra 4Centar građanske energije (Civic Energy Center) otvoren je u Severnoj Mitrovici kao rezultat saradnje Kosovske fondacije za otvoreno društvo – KFOS i nevladine organizacije Aktiv. Centar će pružati podršku civilnim inicijativama i promovisati kulturu otvorenog dijaloga o pitanjima važnim za građane koji žive na severu Kosova. U okviru Centra građanske energije nalazi se i savremeni TV studio iz kojeg će biti emitovana nova televizijska emisija SporaZoom koja će biti centralno mesto za javnu diskusiju o najvažnijim temama za život na Kosovu.

Izvršni direktor Kosovske fondacije za otvoreno društvo Luan Shllaku istakao je da civilni sektor ima nezamenljivu ulogu u razvoju svake društvene zajednice.

„Dolazi vreme kada takozvani treći sektor, civilni sektor, kojem pripadaju ne samo nevladine organizacije, nego i svaka građanska inicijativa, formalna ili neformalna, mora biti još aktivniji i doneti novu energiju, koja će biti lako prepoznatljiva, jer će pružiti novi i konstruktivni diskurs i nove inicijative za dalju demokratizaciju ovog društva. Mi, i naše kolege iz nevladinog sektora, mislili smo da je najbolji način za podržavanje ovakvih inicijativa, da se osmisli i opremi jedan ovakav centar – Centar građanske energije, koji će imati za prioritet da ojača demokratske principe i stvori uslove za dijalog između različitih socijalnih grupa, kako bi se što više približili standardima Evropske unije. Ubeđen sam da će ovaj centar moći da se lako poveže sa raznim akterima na različitim nivoima, od pojedinaca do institucija, jer će tako biti moćniji, snažniji i uticajniji.“ rekao je Shllaku.

Nevladina organizacija Aktiv brinuće o svakodnevnim aktivnostima Centra građanske energije, a izvršni direktor NVO Aktiv Miodrag Milićević kazao je da su vrata centra uvek otvorena za sve inicijative.

„Ovo je društveni prostor u kome ćemo negovati otvoren, iskren i civilizovan dijalog o našem životu, životu Srba na Kosovu, dijalog između nas samih i dijalog sa našim komšijama Albancima. Negovaćemo reči koje pozivaju na razum, toleranciju, prosperitet i jednakost, i pokušaćemo da odavde šaljemo poruke koje će čuti svi oni kojima je data moć da odlučuju o našim životima. Ono što želim da naglasim jeste da ovo nikako nije Centar KFOS-a i Aktiva, već Centar svih nas. Otvoreno mesto za ljude otvorenog uma, ljude i organizacije koje žele da odgovorno rade za dobrobit običnog čoveka na Kosovu. Takve inicijative će bez sumnje imati prostor da predstave svoje ideje, ili preko nekog od naših programa, ili preko njihovih sopstvenih inicijativa, za koje su vrata ovog Centra uvek otvorena.”

Dva puta mesečno, prostor Centra građanske energije, izgrađen da bude multifunkcionalan, pretvarače se u TV studio iz kojeg će se širom Kosova i regiona emitovati emisija nazvana SporaZoom. Izvršna produkcija emisije pripala je Fondaciji Dokukino.

„Emisija SporaZoom, naš zajednički proizvod, rezultat je želje da na lokalnim televizijama dobijemo sadržaje koji su svetskog kvaliteta. Reč je o formatu koji će, uz iskusnog voditelja i moderan televizijski izraz, otvoriti sve teme relevantne za ovo podneblje. Uz uzvaženo iskustvo lokalnih televizija i našu viziju i kreativnost, rešeni smo da izgradimo SporaZoom kao najvažniju emisiju koja će na Kosovu nastajati na srpskom jeziku. U toku sat vremena emisije, dva puta mesečno u prajm tajm terminu, slušaćete o temama koje se tiču vas, videćete priče koje snimljene u vašem susedstvu, imaćete mogućnost da budete deo publike u studiju i, najzad, da u emisiji učestvujete i putem društvenih mreža.“ Rekao je predsednik Fondacije Dokukino, Darko Soković.

Video “Making of“ Centra građanske energije u jednom minutu.

Civic Energy Center (CEC) is opened

CEC qendra 3Civic Energy Center(CEC) is opened in North Mitrovica, as a result of cooperation between Kosovo Foundation for Open Society – KFOS and NGO Aktiv. The Center will support civic initiatives and promote a culture of open dialogue on relevant questions concerning citizens of north Kosovo. Civic Energy Center also hosts a modern TV studio from which a new TV show SporaZoom will be broadcasted and that will be a central place for public discussion on the most important topics regarding life in Kosovo.

The executive director of Kosovo Foundation for Open Society Luan Shllaku stated that the civic sector has the irreplaceable role in the development of every community.

“We will all agree that the time has come for the so-called third sector, the civil sector, to which not only NGO’s but every formal and informal civic initiative belong, to be even more active and bring new energy, to be even more recognizable, because it will offer a new and constructive discourse and new initiatives for the continued democratization of this society. We, along with our colleagues from the non-governmental sector, thought that the best way to support these kinds of initiatives was through the equipping and the opening of this kind of center – the Centre for Civic Energy – whose priority will be to strengthen democratic principles and create the conditions for dialogue between various social groups in order to bring us ever closer to EU standards. I am convinced that this center will be able to connect easily with various actors on various levels, from individuals to institutions, because that way it will be more powerful, stronger and more influential”, said Shllaku.

NGO Aktiv will be in charge of everyday activities of the Civic Energy Center, and the executive director Miodrag Milićević said that the doors of the Center are open for all initiatives.

“This is a social place in which we will foster an open, honest and civilized dialogue about our lives, the lives of Serbs in Kosovo, a dialogue between ourselves as well as with our Albanian neighbors. We will foster words that invoke understanding, tolerance, prosperity and equality; we will strive to send messages from here that everyone who has been given the power to decide over our lives will hear. That which I wish to emphasize is that this is not just AKTIV’s and KFOS’ Center, but one that belongs to all of us: An open space for open-minded people and organizations that wish to work responsibly for the wellbeing of the average person in Kosovo. Those initiatives will, without any doubt, have a place to present their ideas either through our programs or through their own initiatives, for which the doors of this center are always open.”

Twice a month, the space of the Civic Energy Center, built to be multifunctional, will be turned into a TV studio from which the TV show SporaZoom will be broadcasted across all of Kosovo and the region. The Dokukino Foundation will be in charge for the show’s production.

“TV Show SporaZoom, our common product, is the result of desire to have the content of mondial quality on the local television. The format of the TV show will, with the help of experienced journalist and modern TV expression, open all relevant topics of this region. By utilizing the experience of local televisions and our vision and creativity, we are determined to build this TV Show as the most important show in Serbian language in Kosovo. During one hour of show, twice a month at prime time, you will have the possibility to follow things that matter to you, you will see the stories that are recorder in your neighborhoods, you will have the opportunity to be the part of the audience in the studio and finally, to participate through social networks”, said the president of the Dokukino Foundation, Darko Soković.

Video “Making of” in one minute of Civic Energy Center

Leave a Reply