“Serb to Serb Dialogue” is a project implemented by Media Center Caglavica in cooperation and by support of the Kosovo Foundation for Open Society which aims for mutual and better understanding between the representatives of the Serbian community in Kosovo but also to inform other communities with the needs and attitudes of the Serbs in Kosovo.  Setting this informal platform provides the possibility for representatives of the Serbian community, but also for representatives of other minority groups who use the Serbian language in Kosovo to discuss, exchange views and at the same time to advocate for solutions that would help improve the level of democracy and strengthen the Serbian community as the most important non-majority community Kosovo.

In fact, experience has shown that the mutual contacts of influential people from the Serbian community in Kosovo are burdened by political exclusion or interpersonal prejudices, which have as a common basis superficial and often wrong, knowledge of the attitudes and ideas of others. This creates a destructive environment that hinders the pursuit of Kosovo towards the development of a democratic, open, multi-ethnic society, facing European integration processes.

The participants in the panel discussions are from different sectors, such as national or local institutions, NGOs, experts from various fields, entrepreneurs, artists and other prominent public figures in their communities.

The project started in January 2012. From 1 July 2013 the Serb to Serb dialogue is enriched by a 30-minute TV debates, which can be found here.

The transcripts of each discussion can be found here.

serb-to-serb-dialogue-thumb2

Srpsko – srpski dijalog

 

“Srpsko – srpski dijalog” je projekat koji sprovodi Media Centar u Čaglavici u saradnji i uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo sa ciljem boljeg upoznavanja srpske zajednice međusobno ali i ostalih zajednica sa potrebama i stavovima Srba na Kosovu. Postavljanjem ove neformalne platforme pruža se mogućnost predstavnicima srpske zajednice, ali predstavnicima ostalih manjinskih zajednica koji se služe srpskim jezikom, na Kosovu da razgovaraju, razmenjuju stavove i  istovremeno zastupaju za rešenja koja bi doprinela poboljšanju stepena demokratije i ojačala srpsku zajednica, kao najznačajnija nevećinska zajednica na Kosovu.

Naime, iskustvo je pokazalo da su međusobni kontakti uticajnih osoba iz srpske nacionalne zajednice na Kosovu opterećeni političkim isključivostima ili interpersonalnim predrasudama, koje kao zajednički osnov imaju nepoznavanje ili površno, često i pogrešno, poznavanje stavova i ideja drugih osoba. To stvara destruktivnu klimu koja ometa stremljenje Kosova u pravcu razvoja demokratskog, otvorenog, multietničkog društva, okrenutog evropskim integrativnim procesima.

Učesnici na panel diskusijama dolaze iz različitih sfera društva kao što su institucije na nacionalnom ili lokalnom nivou, nevladin sektor, stručnjaci iz različitih oblasti, biznismeni, umetnici, sportisti ili druge istaknute javne ličnosti u svojim sredinama.

Projekat je započet u januaru 2012. godine. Od 1 jula 2013 Srpsko – srpski dijalog je obogaćen i 30 minutnim TV diskusijama u studiju koje možete pogledati ovde.

Zapisnici sa svake diskusije se mogu naći ovde.

 

Dialogu Serb – Serb

 

“Dialogu Serb – Serb” është projekt të cilin e zbaton Media Qendra në Çagllavicë në bashkëpunim dhe me përkrahje të Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur me qëllim të njoftimit më të mirë të komunitetit Serb në mes veti, por edhe të komuniteteve të tjera që jetojnë në Kosove me nevojat dhe qëndrimet e Serbëve në Kosovë. Vendosja e kësaj platforme joformale diskutimi mundëson përfaqësuesit e komunitetit Serb, por dhe të komuniteteve tjera që shërbehen me gjuhën Serbe, në Kosovë që të bisedojnë, diskutojnë, shkëmbejnë qëndrimet e tyre dhe njëkohësisht të avokojnë për zgjidhje të cilat do të kontribuonin ngritjes së nivelit të demokracisë dhe do ta forconte komunitetit serb në shoqërinë Kosovare.

Eksperienca ka treguar se kontaktet në mes të personaliteteve të ndryshme përbrenda komunitetit Serb janë të ngarkuara me qëndrime/përjashtime politike apo paragjykime ndër-personale, të cilat për bazë kanë mos njohjen apo njohjen e përciptë, e shpesh edhe të gabuar, të qëndrimeve apo ideve të personave të tjerë. Kjo shkakton klimë destruktive e cila pengon zbatimin e synimit të Kosovës për zhvillim të  shoqërisë demokratike, të hapur dhe multietnike dhe të orientuar kah proceset e integrimit evropian.

Pjesëmarrësit në këto panel diskutime vijnë nga sferat e ndryshme të shoqërisë si që janë institucionet në nivel qendrorë apo lokal, sektori i jo-qeveritarë, ekspertë nga fushat e ndryshme, biznesi, artistë, sportistë dhe personalitete të tjera të spikatura në mjediset e tyre.

Projekti ka filluar me zbatim në janar 2012. Që nga 1 korriku 2013 Dialogu Serb – Serb është pasuruar edhe me TV diskutime në studio të cilat mund t’i shikoni këtu.

Shënimet nga secili diskutim mund të gjendet këtu.

Leave a Reply