Promovimi i integrimit të respektueshëm të romëve, ashkalive dhe egjiptianëve në Pejë dhe Suharekë, Kosovë (PROSPEKT +)

 

Ky projekt financohet nga Ministria Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) dhe Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS), të zbatuar nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS).

 

Vendndodhja e projektit dhe grupet e synuara

Projekti synon katër komunitete të pafavorizuara rome, ashkali dhe egjiptiane në komunën e Pejës dhe Suharekës, përafërsisht. 1,800 njerëz. Komunitetet e synuara janë në: “7 Shtatori” dhe Vitomirica në komunën e Pejës, si dhe Gelance dhe Leshan në komunën e Suharekës. Secila prej katër komuniteteve është shërbyer nga një shkollë fillore, e cila siguron arsim parashkollor për fëmijët e moshës 5 vjeçare, arsimin fillor për fëmijët 6-10 vjeç dhe arsimin e mesëm të ulët për fëmijët 11-14 vjeç. Duhet të theksohet se jo të gjithë nxënësit RAE që ndjekin shkollat përkatëse vijnë nga komunitetet e synuara.

Vëmendje e veçantë i është kushtuar vajzave të cilët në përgjithësi braktisin shkollën më herët se djemtë dhe fëmijët që kanë braktisur shkollën, ndër ta fëmijët gjithnjë e më shumë të kthyer nga Europa qendrore.

 

Objektivat e projektit dhe rezultatet e pritshme

Të drejtat për arsim dhe shëndetësi jo vetëm janë të drejta themelore të njeriut, por strategji qendrore për të kapërcyer varfërinë dhe për të siguruar përfshirjen socio-ekonomike. Në këtë kontekst, projekti synon të kontribuojë në zbatimin e Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Integrimin e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas duke përmirësuar qasjen në arsim, shëndetësi dhe shërbime sociale për këto komunitete.

 

 

Objektivi i përgjithshëm: Të kontribuohet në reduktimin e varfërisë dhe realizimin e të drejtave të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë.

 

Objektivi i projektit: Katër komunitetet rome, ashkali dhe egjiptiane në Kosovën perëndimore përmirësojnë qasjen e tyre në arsim, shëndetësi dhe shërbime sociale si një hap i rëndësishëm drejt pjesëmarrjes së tyre ekonomike dhe sociale dhe integrimit social.

 

Aktivitetet e planifikuara për të arritur objektivat e projektit dhe rezultatet e pritshme

Projekti parashikon një sërë masash dhe aktivitetesh në fushën e arsimit dhe shëndetësisë, të cilat janë të përfshira në Strategjinë dhe Planin e Veprimit për integrimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë (veçanërisht sektorët e Arsimit dhe Shëndetit, si dhe sektorët ndërsektorialë të Anti-Diskriminimit dhe Gjinisë). Ato do të kryhen, monitorohen dhe zhvillohen së bashku me grupet e synuara, OJQ-të partnere dhe aktorët relevantë për të siguruar qëndrueshmërinë e tyre përtej përfundimit të projektit.

Kohëzgjatja e projektit është 38 muaj nga data 01.11.2015 deri më 31.12.2018


 

Promoting the respectful integration of Roma, Ashkali and Egyptians in Peja and Suhareka, Kosovo (PROSPECT +)

 

This project is funded by German Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS), implemented by Kosovo Foundation for Open Society (KFOS).

 

Project location and target groups

Project targets four disadvantaged Roma, Ashkali and Egyptian communities in the municipality of Pejë/Pec and Suharekë/Suva Reka, approx. 1,800 people. The target communities are: “7 Shtatori” and Vitomirica in Peja/Peć Municipality, as well as Gelance and Leshan in Suhareka/Suva Reka municipality. Each of the four communities is served by one elementary school, which provide pre-primary level education for children aged 5, primary education for children aged 6-10, and lower secondary education for children aged 11-14. It should be noted that not all RAE students attending respective schools come from the targeted communities.

Special attention is given to both girls who generally drop out of school earlier than the boys and children who dropped out of school, among them increasingly returnee children from central Europe.

 

 

Project objectives and expected results

The rights to education and to health not only are fundamental human rights but central strategies to overcome poverty and secure socio economic inclusion. In this context, the project aims to contribute to the implementation of the national Strategy and Action Plan for the Integration of Roma, Ashkali and Egyptian Communities by improving access to education, health and social services for these communities.

 

 

Overall Objective: To contribute to the poverty reduction and realization of the rights of Roma, Ashkali and Egyptians communities in Kosovo.

 

Project Objective: Four Roma, Ashkali and Egyptian communities in Western Kosovo improve their access to education, health and social services as an important step towards their economic and social participation and social integration.

 

 

Planned activities to achieve project objectives and expected results

The project foresees a series of measures and activities in the fields of education and health, which are embedded in the national Strategy and Action Plan for the integration of Roma, Ashkali and Egyptian communities in Kosovo (specifically the sectors of Education and Health as well as the crosscutting sectors of Anti-Discrimination and Gender). They will be carried out, monitored and carried on jointly with the target groups, partner NGOs and relevant stakeholders to ensure their sustainability beyond project termination.

The duration of the project is 38 months, from 01.11.2015 until 31.12.2018