Open Society East East Beyond Borders Program to Close in 2013

In 2013, the Open Society Foundations will conclude its East East Beyond Borders program. Open Society will continue to support collaboration among nongovernmental and civil society organizations in a range of ways. East East Beyond Borders is no longer considering project proposals for funding.

The program was originally created in 1991 for the Soros foundations in Central and Eastern Europe and offered civil society actors opportunities for international cooperation in the context of post-socialist transition.   East East Beyond Borders expanded across the globe with resources available to nongovernmental and civil society organizations in Africa, Asia, Central and Eastern Europe, and Latin America.  The program promoted and supported the movement of ideas by linking communities of practice and communities of influence to engage in practical collaborative actions. It supported initiatives within themes encompassing good governance and public policy, rights protection and social inclusion, and global perspectives and international dialogue.

The Open Society Foundations is honored to have supported the many grantees and partner organizations that worked with the East East Beyond Borders program. We salute their ongoing work to share experience, knowledge, expertise, and innovative ideas to strengthen and advance open societies around the world.

 

Programi Lindje Lindje Përtej Kufijve mbyllet në 2013

Në 2013, Fondacioni për Shoqëri të Hapur (OSF) e përmbylli Programin Lindje Lindje Përtej Kufijve.  OSF do të vazhdoj përkrahjen e bashkëpunimit në mes të organizatave joqeveritare dhe shoqërisë civile në varg mënyrash tjera. Programi Lindje Lindje Përtej Kufijve nuk do të shqyrtoj më projekt propozime për financim.

Programi u krijua në 1991 për Soros fondacionet në Evropën Qendrore dhe Lindore dhe i ofroj mundësi shoqërisë civile të këtyre shteteve për bashkëpunim ndërkombëtare në kontekstin e tranzicionit post-socialist. Më pas programi u zgjerua me resurse në dispozicion për organizatat joqeveritare dhe shoqërinë civile rreth globit në Afrikë, Azi, Evropën Qendrore dhe Lindore dhe Amerikën Latine.  Programi promovoi dhe mbështeti lëvizjen e ideve duke lidhur komunitetet të ndryshme të përvojës dhe të ndikimit për angazhim të përbashkët. Ai mbështeti iniciativa përbrenda temave që përfshijnë qeverisjen e mire dhe politikat publike, mbrojtjen e të drejtave dhe përfshirjen sociale dhe perspektivat globale dhe dialogun ndërkombëtarë.

Fondacionet për Shoqëri të Hapur është i nderuar për përkrahjen që ia dha shumë grantistëve dhe organizatave partnere të cilat punuan me programin Lindje Lindje Partneritet Përtej Kufijve. E përshëndesim punën e tyre të vazhdueshme për të ndarë eksperiencat, njohuritë, ekspertizën dhe idetë novatore për të fuqizuar dhe avancuar shoqërinë e hapur në tërë botën.

 

Program Istok Istok Preko Granica se zatvora 2013

2013. godine, Fondacije za otvoreno društvo (OSF) priveo je kraju program Istok Istok Preko Granica. OSF će nastaviti da podržava saradnju nevladinih i organizacija civilnog društva na raznovrsne druge načine.  Program Istok Istok Preko Granica neće više razmatrati projekt predloge za finansiranje.

Program je osnovan 1991. za Soros fondacije u Centralnoj i Istočnoj Evropi pružajući mogućnost civilnom društvu za međunarodnu saradnju u kontekstu post-socialističke tranzicije. Istok Istok Preko Granica se kasnije proširio širom sveta sa dostupnim resursima za nevladine i organizacije civilnog društva u Africi, Aziji, Centralnoj i Istočnoj Evropi i Latinskoj Americi.  Program je promovisao protok ideja uz povezivanje zajednica prakse i one od uticaja kako bi uspostavili međusobnu praktičnu saradnju. Program je podržao iniciative koje su obuhvatale teme dobre uprave i javnih politika, zaštite prava i socijalnog uključenja, i globalnih perspektiva i međunarodnog dijaloga.

Fondacije za Otvoreno Društvo je počastvovano datom podrškom mnogim grantistima i partnerskim organizacijama koje su radiale u okviru programa Istok Istok Preko Granica. Pozdravljamo njihov kontinuiran rad na razmeni iskustava, znanja, ekspertize i inovativnih ideja za jačanje i unapređenje otvorenog društva šitom sveta.

Leave a Reply