Patologjia e një vonese – 10 gabime që frenuan perspektivën e energjetikës në Kosovë

Patologija kašnjenja – 10 grešaka koje podrivaju energetsku budućnost Kosova
Pathology of a Delay – 10 Mistakes that undermine Kosovo’s energy perspective

http://kfos.org/pathology-of-a-delay/

Photos © Muamer Niksic

Leave a Reply