In 2013, the Open Society Foundations will conclude its East East Beyond Borders program. Open Society will continue to support collaboration among nongovernmental and civil society organizations in a range of ways. East East Beyond Borders is no longer considering project proposals for funding.

 

Programi Lindje Lindje Përtej Kufijve mbyllet në 2013

Në 2013, Fondacioni për Shoqëri të Hapur (OSF) e përmbylli Programin Lindje Lindje Përtej Kufijve.  OSF do të vazhdoj përkrahjen e bashkëpunimit në mes të organizatave joqeveritare dhe shoqërisë civile në varg mënyrash tjera. Programi Lindje Lindje Përtej Kufijve nuk do të shqyrtoj më projekt propozime për financim.

 

Program Istok Istok Preko Granica se zatvara 2013

2013. godine, Fondacije za otvoreno društvo (OSF) priveo je kraju program Istok Istok Preko Granica. OSF će nastaviti da podržava saradnju nevladinih i organizacija civilnog društva na raznovrsne druge načine.  Program Istok Istok Preko Granica neće više razmatrati projekt predloge za finansiranje.

Leave a Reply