Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

Një Don Kishotizëm Modern: Pse nuk ka Kosova strategji afatgjate energjetike?

Don Kishoti_ilustrimi ballineNjë Don Kishotizëm Modern: Pse nuk ka Kosova strategji afatgjate energjetike?

Ka kohë që Kosova gjindet vazhdimisht e sfiduar nga zhvillimi i sektorit energjetik në njerën anë dhe nga shumë tentativa, të pa-përfunduara, për të sjellë investues të jashtëm në këtë sektor, në anën tjetër. Ka një dekadë që të gjitha forcat tona politike garojnë për të na treguar se e kanë zgjidhjen për këtë problem të madh zhvillimor të vendit, dhe ka po aq kohë, që këto forca politike, kur të vijnë në pushtet, tregojnë një pafuqi të plotë karshi kësaj sfide! Ajo që qytetarët kanë parë në këtë dekadë janë: (1) mungesë e njohurive elementare tekniko-teknologjike, por edhe sociale dhe mjedisore, për të sjellë një opcion të qëndrueshëm në këtë sektor, (2) mosrespektim i plotë i institucioneve demokratike të vendit gjatë hartimit dhe finalizimit të projekteve investuese, dhe (3) mungesë e mekanizmave që do të aplikoheshin te TEC-et e reja, për t’i siguruar vendit edhe levërdi ekonomike nga ky atak në resurset nëntokësore. Të gjitha këto munden të sjellen së bashku me një emërues të përbashkët: Vendim-marrësit Kosovar në asnjë moment deri tash nuk e kanë pasur një vizion afatgjatë dhe të qartë të zhvillimit të këtij sektori në disa dekada të ardhshme, si parakusht i vetëm dhe i domosdoshëm për të planifikuar këto investime miliardëshe në vend.

Kjo është temë boshte e këtij paneli të Forumit 2015, që do të paraprihet nga një analizë të punuar nga KFOS dhe Riinvest. Panelistë të ftuar janë ata që e kanë mandatin që të reflektojnë mbi këto teza dhe ndërmarrin hapat më të qëndrueshëm për zhvillimin e këtij sektori. Diskursi aktual që buron nga Qeveria e Kosovës për investimet që priten shpejtë, planet konkrete të investimeve në Kosovën e re, Kosovë A dhe B, si dhe mungesa e diskursit për mundësitë alternative të zhvillimit të këtij sektori, do të jenë temë të cilën do ta diskutojë paneli i moderuar nga Luan Shllaku, KFOS:

 

  • Blerand Stavileci, Ministër – Ministria e Zhvillimit Ekonomik
  • Libor Chlad, Zëvendës Shef i Seksionit për Bashkëpunim – Komisioni Evropian
  • Alban Hashani, Drejtor i Hulumtimeve – Instituti Riinvest

 

Analizen mund ta shkarkoni duke klikuar këtu.

 

Moderni donkihotizam: Zašto Kosovo nema dugoročnu energetsku strategiju?

Već dugo vreme razvoj energetskog sektora predstavlja izazov za Kosovo s jedne strane, dok je s druge strane bilo nekoliko nedovršenih pokušaja dovođenja stranih investitora. Već deset godina, sve se naše političke snage takmiče ko će nam prvi saopštiti rešenje što se tiče ovog velikog razvojnog problema zemlje, i svo vreme, kada ove političke snage dođu na vlast, one ispoljavaju potpunu nemoć naspram ovog izazova!

Ono što su građani uočili tokom jedne decenije je sledeće: (1) nedostatak osnovnog tehničko-tehnološkog znanja, ali znanja u vezi društva i životne sredine, u cilju pružanja održive opcije za ovaj sektor, (2) potpuno nepoštivanje demokratskih institucija zemlje tokom izrade i finalizacije investicionih projekata, i (3) nedostatak mehanizama koji bi se sprovodili u okviru novih termoelektrana, u cilju osiguravanja ekonomske koristi od ovog napada na podzemne resurse. Svi ovi elementi imaju jednog zajedničkog imenitelja: Kosovski donosioci odluka ni u jednom trenutku do sada nisu imali dugoročnu i jasnu viziju za razvoj ovog sektora tokom budućih decenija, kao jedini i neophodni preduslov za planiranje ovih investicija  vredne milijarde evra.

To je ključna tema ovog panela Foruma 2015, kojeg će prethoditi analiza koju su uradili KFOS i Riinvest. Pozvani panelisti su ti koji imaju mandat da razmišljaju u vezi ovih tema i da preduzmu održivije korake u pravcu razvoja ovog sektora. Sadašnji diskurs Vlade Kosova u vezi investicija koje će se uskoro desiti, konkretni planovi investicija u Kosova e Re, Kosova A i B, kao i nedostatak diskursa o alternativama za razvoj ovog sektora biće teme koje će se raspravljati u panelu kojeg će voditi Luan Shllaku, KFOS:

 

  • Blerand Stavileci, Ministar – Ministarstvo Ekonomskog Razvoja
  • Libor Chlad, Zamenik Sefa Odseka za Saradjivanje, Evropska Komisija
  • Alban Hashani, Voda Istrazivanja – Riinvest Institut

 

Analizu možete skinuti ovde.

 

A Modern Quixotism: Why Kosovo lacks a long-term energy strategy?

For some time now, Kosovo has been continuously challenged by the development of energy sector on the one hand, and by many unfinished attempts on the other hand with the aim of attracting foreign investors in the country. For a decade now, all our political actors have been competing as to who will be the first one to let us know that they have the solution to this major developmental problem of the country, and during this whole time the political actors, when coming to power, show a complete incapacity vis-à-vis this challenge!

What the citizens have seen during this decade is the following: (1) lack of basic technical and technological knowledge, including social and environmental knowledge, to bring about a sustainable option for this sector (2) total disrespect to the democratic institutions of the country in the process of drafting and finalizing investment projects, and (3) lack of mechanisms that would be applicable to new power plants and provide economic benefits for the country after this attack on natural resources. All these elements can have a common denominator: to date, Kosovo decision makers have never had a long-term and a clear vision for the development of this sector for the decades to come, which represents a single and indispensable precondition in order to plan these billons worth of investments in the country.

This is the core topic of this Forum 2015 panel, which will be preceded by an analysis conducted by KFOS and Riinvest. The panelists of the discussion are those who have the mandate to reflect upon these topics and undertake more sustainable steps for the development of this sector. The current discourse of Kosovo Government related to soon-to-be-made investments, concrete plans to invest in Kosovo A and Kosovo B, as well as the lack of discourse in terms of alternative opportunities for the development of this sector will be among the topics discussed by the panel moderated by Luan Shllaku, KFOS:

  • Blerand Stavileci, Minister – Ministry of Economic Development
  • Libor Chlad, Deputy Head of Cooperation’s Section – European Commission
  • Alban Hashani, Research Director – Riinvest Institute

You can download the analysis here.

 

Page 1 of 11

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org