besa-shahiniNgritja e skelës: Analizë e efekteve të Instrumentit të Asistencës Para-anëtarësimit (IPA) mbi ekonominë e Kosovës

Mbështetur nga KFOS, Besa Shahini analizon Instrumentin për Ndihmën e Para-Anëtarësimit (IPA) në Kosovë, si dhe ndikimin e mundshëm të tij në ekonominë e Kosovës, në kontekstin e situatës aktuale ekonomike pas nënshkrimit të MSA-së me BE-në. Nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje solli në pah sfida të reja për Kosovën; Presionet buxhetore dhe ato të konkurrencës që rrjedhin si pasojë e liberalizimit të tregtisë me BE-në, do të mund të sforcojnë prodhuesit vendorë dhe buxhetin e Kosovës. Analiza e Shahinit shqyrton atë se si reformat e financuara nga IPA do të mund të ndikojnë në liberalizimin e tregut për ekonominë e Kosovës. Shkarkoni analizën e plotë duke klikuar këtu.

 

Building a Scaffolding: Analysis of the effects of the Instrument for Pre-accession Assistance on Kosovo’s economy

Funded by KFOS, Besa Shahini looks at Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) to Kosovo and the impact it can have on Kosovo’s economy, in the context of current economic situation and in light of the SAA. As the signing of Stabilization-Association Agreement with the EU, brought to the fore new challenges for Kosovo, as the budgetary and competitiveness pressures coming from trade liberalization with the EU will likely strain Kosovo’s budget and local producers. Shahini’s paper explores how and whether the reforms financed by IPA can make market liberalization work for Kosovo’s economy. Click here to download the entire paper.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.