Music of the RAE communities

Documentary film “Music of the Roma, Ashkali and Egyptian communities” is produced under the framework of the project EU Support for the Implementation of the RAE Strategy (EU SIMRAES), an EU funded project implemented by Kosovo Foundation for Open Society (KFOS).

50 Roma, Ashkali and Egyptian youngsters were trained by Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) in managing technical equipment, editorial policies, journalism, management and communication. Five of them worked on the production of the documentary as journalists or technical staff supervised by BIRN experts. The documentary was broadcasted on Radio Television of Kosovo, Kosovo public broadcaster, on November 22nd 2012. Two more documentaries on RAE related topics will be broadcasted in December 2012.

Note: If the third party is interested to broadcast or present the documentary on television or public event, it must previously inform and ask for permission from the Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) and Balkan Investigative Reporting Network (BIRN).

Shënim: Nëse pala e tretë është e interesuar për të transmetuar apo prezantuar dokumentarin në Televizion apo në ndonjë ngjarje publike, ajo duhet të informojë paraprakisht dhe të kërkojë leje nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN).

Napomena: U slučaju da treće lice želi emitovati ovaj dokumetarni film na televiziji ili prikazati na javnom skupu ono mora obavestiti i zatražiti odobrenje od Kosovske Fondacije za Otvoreno Društvo (KFOS) i Balkanske Istraživačke Mreže (BIRN).

 

Muzika në komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptas

Dokumentari “Muzika në komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptas” është realizuar në kuadër të projektit Mbështetja e Bashkimit Evropian për Zbatimin e Strategjisë për RAE (EU SIMRAES) financuar nga Bashkimi Evropian dhe implementuar nga  Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS).

50 të rinj nga komunitetet Romë, Ashkalinjë dhe Egjiptian janë trajnuar nga Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN) për përdorim të pajisjeve, politikë editoriale, gazetari, menaxhment dhe komunikim.  Pesë nga këta përfitues kanë punuar si gazetarë ose staf teknik në prodhimin e këtij  dokumentari nën mbikqyrjen e ekpertëve të BIRN-it.  Ky dokumentar është transmetuar në Radio Televizionin e Kosovës më 22 Nëntor 2012. Gjatë muajit Dhjetor do të transmetohen edhe dy dokumentarë tjerë lidhur me çështjet të cilat i preokupojnë këto komunitete.

 

Muzika zajednica Roma, Aškalija i Egipćana

Dokumentarni film “Muzika zajednica Roma, Aškalija i Egipćana” je realizovan u okviru projekta Podrška EU za implementaciju RAE Strategije (EU SIMRAES) koji je finansiran od strane Evropske Unije a sprovodi ga Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo (KFOS).

50 mladih Roma, Aškalija i Egipćana je završilo obuku u Balkanskoj Istraživačkoj Mreži (BIRN) za upravljanje tehničkom opremom, uređivačkoj politici, novinarstvu, menadžmentu i komunikaciji. Petoro korisnika ove obuke su, novinari ili kao tehničko osoblje, bili ukjučeni na proizvodnji dokumentarca nadgledano od strane BIRN stručnjaka. Dokumentarac je emitovan na Radio Televiziji Kosovo 22. novembra 2012. Još dva dokumentarna filma o pitanjima koja se tiču zajednica Roma, Aškalija i Egipćana će biti emitovana tokom decembra 2012.

Leave a Reply