Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

Mjeshtëria e kopjimit (Video)

Mjeshtëria e kopjimit!

Kopjimi është problem i madh në nivelin e lartë arsimor të Kosovës, dhe si i tillë ndikon drejtpërdrejt në rënien e cilësisë së studimeve. Kjo dukuri, e cila vazhdon të jetë e pranishme në Universitetin e Prishtinës, tregon mungesën e përkushtimit për dije të studentëve, ndërsa në anën tjetër flet për mungesën e kritereve dhe monitorimin jo të rreptë nga profesorët.

Për më tepër, shikoni filmin e shkurtër të përgatitur nga Organizata Çohu / Preportr – anëtare e Koalicionit për Integritet dhe Transparencë në Universitet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org