Mjeshtëria e kopjimit!

Kopjimi është problem i madh në nivelin e lartë arsimor të Kosovës, dhe si i tillë ndikon drejtpërdrejt në rënien e cilësisë së studimeve. Kjo dukuri, e cila vazhdon të jetë e pranishme në Universitetin e Prishtinës, tregon mungesën e përkushtimit për dije të studentëve, ndërsa në anën tjetër flet për mungesën e kritereve dhe monitorimin jo të rreptë nga profesorët.

Për më tepër, shikoni filmin e shkurtër të përgatitur nga Organizata Çohu / Preportr – anëtare e Koalicionit për Integritet dhe Transparencë në Universitet.

Leave a Reply