Mbështetja e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në situatën e krijuar nga COVID19

Si rezultat i krizës së shkaktuar nga COVID-19, i përcjellur edhe nga kufizimi i lëvizjes, komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian janë në rrezik të rritjes së varfërisë dhe të marrjes së shërbimeve themelore si arsimi, shëndetësia, informimi, etj. Në këtë situatë të pandemisë globale, këto komunitete mbeten grupi më i cenueshëm në shoqëri. Varfëria kronike e këtyre komuniteteve i vendos ato në ballë të grupeve të margjinalizuara, dhe mos ndërhyrja me kohë gjatë kësaj krize të pandemisë, i rrezikon të gjitha përmirësimet që janë bërë deri më tani në pozicionin e tyre në sektorë të ndryshëm, kryesisht në arsim, shëndetësi dhe ekonomi, etj të arritura gjatë pesëmbëdhjetë viteve të fundit me mbështetjen e qeverisë, donatorëve dhe shoqërisë civile të këtyre komuniteteve.

Në përgjigje të kësaj situate, KFOS ka nisur një projekt emergjent që synon të mbështesë komunitetin rom, ashkali dhe egjiptian në situatën e krijuar nga pandemia, duke kontribuar në stabilitetin e pozitës së këtyre komuniteteve në Kosovë duke iu përgjigjur nevojave të tyre më urgjente.

Projekti synon që 1) të sigurojë mirëqenien e pjesëtarëve të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në situatën e krijuar nga pandemia, 2) të përkrahë komunitetin rom, ashkali dhe egjiptian në fushën e arsimit, përkatësisht për të ndihmuar procesin e e-mësimit për fëmijë, dhe 3) mbështetja dhe ngritja e kapaciteteve të shoqërisë civile dhe mediave të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian, në mënyrë që të mund të japin informacion me kohë në gjuhë të kuptueshme për komunitetet e tyre dhe të jenë të fuqizuar të mbështesin komunitetin e tyre në këto ditë të vështira për ta. Projekti intervenon në ndërmarrjen e katër grupeve kryesore të aktiviteteve: 1) Sigurimi i pakove ushqimore dhe higjienike, përfshirë pakot mësimore, 2) Përforcimi i e-mësimit për fëmijë, 3) Mbështetja e mediave rome, ashkali dhe egjiptiane dhe e informimit të pjesëtarëve të komunitetit, dhe 4) Mbështetja e punës së organizatave me bazë në komunitet / OJQ-ve. Këtë projekt KFOS e zbaton në bashkëpunim dhe duke i përkrahë organizata dhe mediat e këtyre tri komuniteteve: Balkan Sunflowers Kosova, Nevo Koncepti, Bethani Chtistian Service, Roma and Ashaklai Documentation Center dhe Romtegra.  


Supporting Roma, Ashkali and Egyptian communities in the situation created by COVID19

As a result of the crisis caused by COVID-19, followed by the restriction of movement, the Roma, Ashkali and Egyptian communities are at risk of increasing poverty and receiving basic services such as education, health, information, etc. In this situation of global pandemic, these communities remain the most vulnerable group in society. The chronic poverty of these communities puts them at the forefront of marginalized groups, and failure to intervene in time during this crises of pandemic jeopardizes all the improvements that have been made so far to their position in various sectors, primarily education, health and economics, achieved over the last fifteen years with the support of the government, donors and civil society of these communities.

In response to this, KFOS has launched an emergency project aimed at supporting the Roma, Ashkali and Egyptian communities in the situation created by the pandemic, contributing to the stability of the position of these communities in Kosovo by responding to the most of their urgent needs.

The project aims at 1) ensuring the well-being of the members of the Roma, Ashkali and Egyptian communities in the situation created by the pandemic, 2) supporting the Roma, Ashkali and Egyptian communities in the field of education, respectively to help the e-learning process for children, and 3) supporting and increasing the capacity of civil society and the media of the Roma, Ashkali and Egyptian communities, so that they can provide timely information in understandable language for their communities and are empowered to support their community in these difficult days for them. The project intervenes with undertaking of four major groups of activities: 1) Provision of food, hygiene and school packages, 2) Strengthening e-learning for children, 3) Supporting Roma, Ashkali and Egyptian media and the information of community members, and 4) Supporting the work of community-based organizations / NGOs. This emergency projekt KFOS implements through cooperating and supporting Roma, Ashkali and Egzptian communities’ organizations and media: Balkan Sunflowers Kosova, Nevo Koncepti, Bethani Chtistian Service, Roma and Ashaklai Documentation Center dhe Romtegra.

Leave a Reply