Një ligjeratë që mund të jetë interesante për ju, e organizuar nga OSBE

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedno predavanje koje može biti interesantno za vas organizovano od OEBS

 

 

 

 

 

 

 

 

A lecture that you might find interesting organized by OSCE

Leave a Reply