Lajmërim për situatën emergjente nga COVID-19

Përhapja e shpejtë e virusit COVID-19/ Coronavirusi i ri dhe identifikimi i rasteve të para në Kosovë, na shtyejnë ne si Fondacion i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) të ndërmarrim masa në interesin publik dhe për të garantuar sigurinë e stafit dhe bashkëpunëtorëve tanë. 

Duke ndjekur udhëzimet e Qeverisë sonë për të zbatuar masat e “distancimit social,” dhe udhëzimeve të dala nga zyra kryesore e Open Society Foundations, zyrat e KFOS në Prishtinë do të jenë të mbyllura që nga data 16 mars deri më datën 31 mars 2020. 

Kjo datë mund të rishqyrtohet në fund të muajit mars në rast se ka ndryshim të situatës dhe për të reflektuar masat që do t’i ndërmerr Qeveria e Kosovës për të siguruar shëndetin publik.

Megjithatë, puna e Fondacionit vazhdon online dhe stafi ynë programor do të jetë i qasshëm përmes emailit, telefonit dhe platformave tjera për të realizuar punët e përditshme.

Çdo pyetje në lidhje me zbatimin e granteve dhe mbarëvajtjes së tyre duhet tu dërgohet kordinatorit përgjegjës të programit.


Obaveštenje u vezi vanredne situacije prouzokovane COVID-19 virusom

Brzo širenje virusa COVID-19/novi virus korona i identifikacija prvih slučajeva na Kosovu, nas u Kosovskoj Fondaciji za Otvoreno Društvo (KFOS), primorava da preduzmemo mere od opšteg interesa kao i u smislu garantovanja bezbednosti našim zaposlenima i partnerima.   

Prateći uputstva naše Vlade u primeni mere „društvenog distanciranja“ i uputstava naše glavne kancelarije Open Society Foundations u New York-u, kancelarija KFOS u Prištini će biti zatvorena od 16. Do 31. Marta 2020. godine.      

U međuvremenu, datum kraja mere „društvenig distanciranja“ se može revidirati u skladu  sa promenom situacije na terenu i u skladu sa merama koje će Vlada Kosova preduzeti da bi obezbedila javno zdravlje.

Uprkos situaciji, Fondacija nastavlja da radi online i naši programski zaposleni će biti dostupni putem e-maila, telefona i ostalih platformi za komunikaciju da bi obavili svoje dnevne poslove.    

Pitanja vezana za izvođenje grantova/projekata i njihov napredak možete uputiti odgovornom programskom koordinatoru.

Leave a Reply