“Kosovo Calling”

 

Prishtina, 19 March 2012 – “Kosovo Calling” – International conference to launch the position papers on the Kosovo’s relationship with EU and regional non-recognising countries” organised by Kosovo Foundation for Open Society and British Council in the framework of the project “Kosovo talks EU”, in collaboration with Ministry of Foreign Affairs of Republic of Kosovo and the British Embassy will take place on 20 April 2012.

The aim of this one-day conference is to better understand the position ofBosnia and Herzegovina,Cyprus,Greece,Romania,Slovakia,SpainandSerbiatowards Kosovo. This activity will bring together in Prishtina representatives from the above mentioned countries as well as representatives from national institutions, international community and diplomatic corps. The conference will serve as a forum for open discussion on future relations between Kosovo and these countries and it will explore on possible models of engagement at the political, cultural and economical level.

The press conference will be held on 19 April 2012, at 12:00, at Swiss Diamond Hotel. For more information, please contact ecano@kfos.org and/or donika.berisha@ks.britishcouncil.org.

Media is invited to be present at the opening session of the conference, which will take place at Swiss Diamond Hotel, on 20 April 2012, at 9:00. After the opening session, the conference will continue based on Chatham house rules.

Download the position paper Kosovo Calling in English.

Kosovo Calling Position Paper

“Kosova thërret”

 

Prishtinë, 19 mars 2012 – Në datën 20 prill 2012, do të mbahet konferenca me titull “Kosova Thërret”- konferencë ndërkombëtare mbi marrëdhëniet e Kosovës me shtetet e BE-së dhe shtetet rajonale të cilat nuk e kanë njohur Kosovën”, aktiviteti i cili organizohet nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur dhe Këshilli Britanik në kuadër të projektit “Kosovo Talks EU” në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës dhe Ambasadën e Britanisë së Madhe.

Qëllimi i kësaj konference një ditore është të kuptohen më mirë pozicionet e Bosnje-Hercegovinës, Qipros, Greqisë, Rumanisë, Sllovakise, Spanjës dhe Serbisë ndaj Kosovës. Aktiviteti do të mbledhë  në Prishtinë përfaqësues të këtyre shtatë shteteve si dhe përfaqësues vendor, organizatat e huaja dhe trupit diplomatik. Konferenca do të shërbejë si forum diskutimesh të hapura mbi marrëdheniet e mëtejshme të Kosovës me këto shtatë shtete si dhe do të diskutohen modelet e bashkëpunimit në nivel politik, kulturor dhe ekonomik.

Konferenca për shtyp mbahet me datë 19 prill 2012, në orën 12:00 në Hotelin ‘Swiss Diamond’. Për më shumë informata kontaktoni ecano@kfos.org ose donika.berisha@ks.britishcouncil.org.

Mediat janë të ftuara në sesionin hapës të konferencës në datën 20 prill 2012, në Hotelin ‘Swiss Diamond’, duke filluar nga ora 09:00. Pas sesionit të hapjes konferenca do të vazhdojë sipas Chatham house rules.

Shkarkoni studimin Kosova Thërret ne gjuhen shqipe.

Studimi Kosova Thërret

“Apel Kosova”

 

Priština, 19 mart 2012 – Dana 20. aprila 2012, održaće se konferencija pod nazivom “Apel Kosova” – međunarodna konferencija o odnosima Kosova sa državama EU i sa državama regiona koje nisu priznale Kosovo, aktivnost koju organizuje Kosovska fondacija za otvoreno društvo i Britanski savet u okviru projekta “Kosovo Talks EU” u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Republike Kosova i Ambasadom Velike Britanije.

Cilj ove jednodnevne konferencije je bolje upoznavanje sa stavovima Bosne i Hercegovine, Kipra, Grčke, Rumunije, Slovačke, Španije i Srbije u odnosu na Kosovo. Ova aktivnost će u Prištini okupiti predstavnike sedam država kao i lokalne predstavnike, međunarodne organizacije i diplomatski kor. Konferencija će poslužiti kao forum za otvorenu dikusiju o daljim odnosima Kosova sa sedam država kao i diskusiju o modelima saradnje na političkom, kulturnom, i ekonomskom nivou.

Konferencija za medije će se održati 19. aprila 2012, u 12:00 sati u hotelu ‘Swiss Diamond’. Za dodatne informacija kontaktirajte ecano@kfos.org ili donika.berisha@ks.britishcouncil.org.

Pozivamo medije na otvaranje konferencije 20. aprila 2012, u hotelu ‘Swiss Diamond’, sa početkom u 09:00 sati. Nakon sesije otvaranja, konferencija će nastaviti rad po Chatham house pravilima.

Preuzmite stidiju Apel Kosova na srpskom jeziku.

Studija Apel Kosova

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.