Kosova Thërret – Konferencë ndërkombëtare mbi marrëdhëniet e Kosovës me shtetet e BE-së dhe shtetet rajonale të cilat nuk e kanë njohur Kosovën (20.04.2012)
Apel Kosova – međunarodna konferencija o odnosima Kosova sa državama EU i sa državama regiona koje nisu priznale Kosovo (20.04.2012)
Kosovo Calling – International conference to launch the position papers on the Kosovo’s relationship with EU and regional non-recognising countries (20.04.2012)

http://kfos.org/kosovo-calling-position-papers-on-kosovos-relation-with-eu-and-regional-non-recognising-countries/

Photos © Muamer Niksic

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.