thumbnailKosova në UNESCO

Kemi kënaqësinë t’ju ftojmë në tryezën e Forumit 2015 “Kosova në UNESCO”, e cila do të mbahet me 14 prill (e enjte) me fillim në orën 13.00, në Swiss Diamond Hotel, Salla Dyar. Panelistë të tryezës do të jenë: Petrit Selimi, UD Ministër i Punëve të Jashtme, Caroline Jäger-Klein, eksperte e trashëgimisë kulturore nga Universiteti Teknik i Vienës, Ambasador Dimitris Moschopoulos, këshilltar i institucioneve të Kosovës për trashëgiminë fetare dhe kulturore dhe Sali Shoshi nga Trashëgimia Kulturore pa Kufij.

Afër gjshtë muaj pas votës negative, Kosova ende nuk e ka të qartë vizionin për anëtarësim në UNESCO. Pas dështimit në konferencën e përgjithshme të mbajtur në nëntor 2015, institucionet e Kosovës nuk kanë publikuar asnjë agjendë për veprimin e radhës drejt anëtarësimit në UNESCO. Për këtë arsye, Forumi 2015 dhe EC Ma Ndryshe organizojnë këtë tryezë si përpjekje për të nxitur diskutimin publik mbi hapat që duhen ndjekur.

Nëpjesën e parë të tryezës do të prezentohet analiza e shkurtër e EC Ma Ndryshe mbi shkaqet e dështimit në përpjekjen e parë dhe sugjerimet drejt anëtarësimit.

Agjendën mund ta shkarkoni këtu, ndërsa analizën këtu.

 

Kosovo u UNESCO

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na okrugli sto Foruma 2015: “Kosovou UNESCO”, koji će se održati 14. aprila (četvrtak) od 13.00 sati, u Hotelu Swiss Diamond, sala Dyar. Panelisti okruglog stola biće: Petrit Selimi, vd ministra inostranih poslova, Caroline Jäger-Klein, stručnjakinja za kulturno nasleđe, Ambasador Dimitris Moschopoulos, savetnik kosovske institucije za versko i kulturno nasleđe, i Sali Shoshi iz Kulturnog nasleđa Bez Granica.

Gotovo šest meseci nakon negativnog glasa, Kosovo još uvek nema jasnu viziju što se tiče članstva u UNESCO. Nakon neuspeha na generalnoj konferenciji održanoj u novembru 2015. godine, kosovske institucije nisu objavile nikakvu agendu za dalji rad prema članstvu u UNESCO. Stoga, Forum 2015 i EC Ma Ndryshe organizuju ovaj okrugli sto u pokušaju podsticanja javne diskusije u vezi koraka koje se trebaju preduzeti.

Tokom prvog dela okruglog stola predstaviće se kratka analiza organizacije EC Ma Ndryshe o razlozima neuspeha tokom prvog pokuštaja kao i u vezi sugestija u pravcu članstva.

Dnevni red možete skinuti ovde, a analizu ovde.

 

Kosovo in UNESCO

It is our pleasure to invite you at the upcomingForum 2015 roundtable: “Kosovo in UNESCO”, which will be organized in April 14, (Thursday) starting at 13.00, in Swiss Diamond Hotel, Dyar Hall. The panelists of the roundtable will be: Petrit Selimi, acting Minister of foreign affairs, Caroline Jäger-Klein, cultural heritage expert from Technical University Vienna, Ambassador Dimitris Moschopoulos, advisor to Kosovo institutions on religious and cultural heritage and Sali Shoshi from Cultural Heritage without Borders.

About six months after the negative vote, Kosovo still lacks a clear vision regarding its membership in UNESCO. Following the failure at the general conference held in November 2015, Kosovo institutions did not publish any agenda on further actions to be undertaken towards the membership in UNESCO. Therefore, Forum 2015 and EC Ma Ndrysheare organizing this roundtable in an attempt to encourage public discussions on the steps that are to be taken in this direction.

The first part of the roundtable is reserved for the presentation of a brief analysis conducted by EC Ma Ndryshe on the reasons for the failure in its first attempt as well as on suggestions towards membership.

You can download the draft agenda here, and the analysis here.

Leave a Reply