“Kids of Tomorrow” is a event organized as a result of work by famous Kosovan artists (Zake Prevukaj, Ibrahim Kadriu, Sami Pirraj, Dardane Mehmeti and Fatmir Lama) with children from Roma, Ashkali and Egyptian communities. Cultural program will be performed by children themselves.
Event will be organized on Friday 7. December 2012 in the Cultural Center “Rexhep Mitrovica” in Mitrovicë/Mitrovica at 11:00.

Event is organized as a part of the “EU Support for the Implementation of the RAE Strategy” (EU SIMRAES) project funded by the European Union, managed by the European Union Office in Kosovo and implemented by the Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) supported by the Prime Minister’s Office on Good Governance. EU SIMRAES project is funded under the framework of the 2009 Instrument of Pre-Accession Funds and it aims to work towards improving the position of Roma, Ashkali and Egyptian communities in the fields of education, culture and media.

 

Fëmijët e së nesermës në Mitrovicë

Evenimenti “Fëmijët e së nesermës“ i cili organizohet si rezultat i punës së artistëve të njohur kosovar (Zake Prevukaj, Ibrahim Kadriu, Sami Pirraj, Dardane Mehmeti dhe Fatmir Lama) me fëmijët e komunitetit Romë, Ashkali dhe Egjiptian. Programi kulturo-artistik do të prezentohet nga vetë fëmijët e këtyre komuniteteve.

Ky eveniment do të mbahet të premten më 7 dhjetor 2012 në Shtëpinë e kulturës “Rexhep Mitrovica” në Mitrovicë prej orës 11:00.

Evenimenti organizohet në kuadër të projektit “Mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për komunitetin Romë, Ashkali and Egjiptian (EU SIMRAES)”. Ky projekt financohet nga BE-ja, menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe implementohet nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe përkrahur nga Zyra për qeverisje të mirë pranë zyrës së Kryeministrit. Projekti EU SIMRAES  financohet  në kuadër të kornizës së vitit 2009 të Instrumentit të Fondeve të Para-Anëtarsimit që për qëllim kryesor ka të punojë drejt përmirësimit të pozitës së komunitetit Romë, Ashkali dhe  Egjiptian në fushën e arsimit, kulturës dhe medieve.

 

Deca budućnosti u Mitrovici

 

Priredba “Deca budućnosti” organizuje se kao rezultat rada poznatih kosovskih umetnika (Zake Prevukaj, Ibrahim Kadriu, Sami Pirraj, Dardane Mehmeti i Fatmir Lama) sa romskom, aškalijskom i egipćanskom decom. Kulturno-umetnički program će izvesti sama deca.

Priredba se organizuje u petak 7. decembra 2012. u Domu kulture “Rexhep Mitrovica” u Mitrovici sa početkom u 11:00.

Priredba se organizuje u sklopu projekta “Podrška Evropske Unje implementaciji Strategije za RAE zajednice” (EU SIMRAES) koji finansira Evropska Unija, rukovodi Kancelarija Evropske Unije na Kosovu a implementira Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo (KFOS) uz podršku Kancelarije za dobro upravljanje pri kancelariji Premijera. EU SIMRAES je finansiran iz IPA 2009 fondova (Pred-pristupni fondovi) sa ciljem poboljšanja pozicije Roma, Aškalija, i Egipćana u oblasti obrazovanja, kulture, i medija.

Leave a Reply