Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

Who Guards the Guardians

who-guards-the-guardians-thumb

Forum 2015, operational project of KFOS has recently invited the NGO “EC Ma Ndryshe” to cooperate in a project which analysed main elements determining civil society’s accountability, based on universal principles and practices that were used as basis to analyse the situation of accountability in civil sector in Kosovo.

Download the study:

Who Guards the Guardians

 

Kush i Mbikëqyr Mbikëqyrësit

Forumi 2015 ka ftuar se fundmi OJQ EC Ma Ndryshe për bashkëpunim në një projekt me të cilën janë analizuar elementet kryesore që e përcaktojnë llogaridhënien e shoqërisë civile, bazuar në parimet dhe praktikat univerzale të cilat janë shfrytëzuar si bazë për të analizuar gjendjen e llogaridhënies së sektorit civil në Kosovë.

Shkarkoje studimin:

Kush i Mbikëqyr Mbikëqyrësit

 

Ko nadzire nadzornike

Forum 2015 nedavno je pozvao na saradnju NVO EC Ma Ndryshe u vezi projekta kojim su analizirani glavni elementi koji određuju odgovornost civilnog društva na osnovu univerzalnih principa i prakse koju korišćeni kao osnova za analizu stanja odgovornosti civilnog sektora na Kosovu.

Preuzmi studiju na engleskom jeziku:

Ko nadzire nadzornike
Page 1 of 11

Leave a Reply

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org