Forum 2015 is organising round table titled “Solution” to take place on Friday, March 1, 2013, starting at 10:00, at the Dyar Hall of the Swiss Diamond Hotel, Prishtina

Kosovo has already embarked on a new dialogue with Serbia, facilitated by the European Union, and one of the most critical topics that has already being discussed is the Serbs of Kosovo and their eventual integration into Kosovo’s state-wide institutions. Although Ahtisaari Plan offers a very advanced solution to the Serbs of this area, their final solution has very often been sought in few European models of accommodating the non-majority groups, without thorough analysis of their offers.

Hence, Forum 2015 believed that it was very necessary to deconstruct those models and take a closer look into their offers in comparison to the Ahtisaari Plan. The analysis, titled “Solution” compares the Ahtisaari Plan on one hand and few other models on the other that provide for a higher or lower degree of care towards ethnic  and/or cultural minorities. The latter includes the most discussed models, such as: (1) the Ohrid Agreement in Macedonia, (2) autonomy of Vojvodina, (3) South Tirol, and (4) Catalonia and deconstructs the provisions in language, media, education, health, finances, police, religion, judiciary, and political institutions, as constituent categories of a autonomy.

The study “Clearing up the Fog of Conflict”, produced by the Kosovo Institute of Peace, which addresses the problem of the north of Kosovo, the political developments after 1999, and expansion of power/s in this part of Kosovo will also be presented bringing broad and critical information to the discussion.

 

Solution

 

Clearing Up the Fog of Conflict

 

Forumi 2015: Tryeza e rrumbullakët “Zgjidhje”

 

Forum 2015, organizon  tryezën e rrumbullakët “Zgjidhje” e cila do të mbahet të premten, më 1 Mars, 2013, me fillim në orën 10:00, në Sallën Diari, Hoteli Swiss Diamond.

Kosova tashmë ka hyrë në dialogun e radhës me Serbinë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, dhe njëra ndër çështjet më kritike që tashmë ka filluar të diskutohet është ajo e serbëve të Kosovës në veri të vendit, dhe integrimit të tyre në strukturat shtetërore të Kosovës. Edhe pse Plani i Ahtisaarit ofron zgjidhje të avancuar për serbët e kësaj pjese, zgjidhja përfundimtare është kërkuar shumë shpesh në disa modele evropiane të akomodimit pakicave etnike, mirëpo pa shikuar me në thellësi se çfarë sjellin ato.

Forumi 2015 e pa shumë të nevojshme që këto modele të zbërthehen dhe të shikohen më për së afërmi se çfarë ofrojnë ato në krahasim me Planin e Ahtisaarit. Kjo analizë, e quajtur Zgjidhje” bën krahasim mes Planit të Ahtisaarit në njërën anë dhe disa modeleve që sjellin një shkallë më të ulët ose më të gjerë të kujdesit të posaçëm për minoritete etnike ose/dhe kulturore, të përfolura më së shpeshti si: (1) Marrëveshja e Ohrit në Maqedoni, (2) Autonomia e Vojvodinës, (3) Tirolit të Jugut, dhe (4) Katalonisë; e zbërthyer në disa kategori që janë pjesë përbërëse të një autonomie, siç janë:  gjuha, mediat, arsimi, shëndetësia, financat, policia, religjioni, gjyqësia, institucionet politike dhe elementet tjera funksionale të një autonomie.

Në këtë tryezë do të prezantohet edhe studimi Të Largosh Mjegullën e një Konflikti” i bërë nga Instituti Kosovar i Paqës, që adreson problemin e veriut të Kosovës, zhvillimet politike pas vitit 1999, dhe shtrirjen e pushtetit/eve në këtë pjesë të Kosovës.  Ky studim do të sjell një informacion të bollshëm dhe kritik për temën e kësaj tryeze.

 

Zgjidhje

 

Të Largosh Mjegullën e një Konflikti

 

Forum 2015: Diskusija okruglog stola “Rešenje”

 

Forum 2015, organizoje okrugli sto pod nazivom “Rešenje” koja će se održati u petak, 1. marta 2013, sa početkom u 10:00, sala Diar, Swiss Diamond Hotel.

Kosovo je započelo novi dijalog sa Srbijom, uz posredovanje Evropske Unije, a jedno od najkritičnijih pitanja o kojima se trenutno diskutuje je pitanje kosovskih Srba, i pitanje njihove integracije u državne strukture Kosova. Iako Ahtisarijev Plan pruža naprednije rešenje za Srbe iz tog dela Kosova, krajnje rešenje je često traženo u nekim evropskim modelima manjinskih grupa, ne analizirajući detaljno šta takva rešenja ustvari donose.

Tim povodom je Forum 2015 uvideo potrebu da ove modele razmotri da se izbliza vidi šta ovi modeli nude u poređenju sa Ahtisarijevim Planom. Ova analiza, pod nazivom Rešenje? upoređuje Ahtisarijev Plan sa jedne strane i nekoliko modela koji donose niži ili viši nivo posebne brige prema etničkim i/ili kulturnim manjinama, koje se najčešće pominju: (1) Ohridski Sporazum u Makedoniji, (2) Autonomija Vojvodine, (3) Južni Tirol, i (4) Katalonija; razloženih u nekoliko kategorija koje su sastavni deo autonomije, kao što su: jezik, mediji, obrazovanje, zdravstvo, policija, religija, pravosuđe, političke institucije i ostali ključni elementi autonomije.

Na ovaj okrugli sto će biti predstavljena studija Ukloniti maglu konflikta” izrađenu od strane Kosovskog Instituta za Mir, koja se bavi problemom severa Kosova, političkim dešavanjima nakon 1999 godine, rasprostiranja (jedne ili više) vlasti na ovom delu Kosova. Ova studija pruža dovoljno informacija koje su veoma važne za ovu diskusiju.

 

Rešenje

 

Ukloniti maglu konflikta

 

Leave a Reply