Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

Exhibition ”Prize Artists of Tomorrow 2012”

On the evening of 14 October 2012, the Gallery of Arts of Kosovo opened the doors to the 10th Edition of the Exhibition “Prize Artists of Tomorrow 2012”. This prize is the sole one of its kind organized in Kosovo and aims at ensuring the missing support in accomplishing new ideas and projects coming from artists younger than 35 years old. This prize was initiated back in 1990 and currently is organized in many countries of South-eastern based on an initiative undertaken by Wendy Luers, the founder and director of the Foundation for Civil Society inUnited States of America. For the first time in Kosovo the prize was launched in 2002 and has resulted as a prestigious initiative and with a great impact.

This year, a professional jury examined the works presented in the exhibition and selected 4 finalists: Brilant Pireva, Yll Xhaferri, Luan Bajraktari and Majlinda Hoxha. The evening of 14 October 2012, crowned as the winner of this exhibition, the artist Majlinda Hoxha, to whom a six-week residency at the International Curatorial Studios Program inNew Yorkis awarded.

This exhibition, amongst other donors, was financially supported by the Kosovo Foundation for Open Society in the framework of “Communicating withEurope” project.

 

Ekspozita “ Çmimi Artistët e së Nesërmes 2012”

Mbrëmjen e datës 14 tetor 2012, u hap në Galerinë e Arteve të Kosovës edicioni I dhjetë I ekspozitës “Çmimi Artistët e së Nesërmes 2012”. Ky çmim i cili është i vetmi i këtij lloji në Kosovë, siguron mbështetjen e munguar të realizimit të ideve të reja dhe projekteve të artistëve nën moshën 35 vjeçare. Ky çmim organizohet në shumë vende të Evropës Juglindore dhe daton që në vitin 1990, bazuar në një iniciativë të ndërmarrë nga Wendy Luers, themeluesja dhe drejtoresha e Fondacionit për Shoqëri Civile në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çmimi parë i këtij lloji në Kosovë u organizua në vitin 2002 dhe ka rezultuar si një iniciativë prestigjoze dhe me shumë impakt.

Këtë vit, një juri profesionale shqyrtoi punimet e paraqitura në ekspozitë dhe përzgjodhi 4 finalistë: Brilant Pirevën, Yll Xhaferrin, Luan Bajraktarin dhe Majlinda Hoxhën. Mbrëmja e 14 tetor 2012, kurërorzoi si fituese të kësaj ekspozite, Majlinda Hoxhën e cila me këtë rast do të këtë mundësinë e udhëtimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku do të perfitoj prej një qëndrimi 6-javore pranë International Curatorial Studios Program në New York.

Realizimi i kësaj ekspozite, përveç sponsorave të tjerë, është mbështetur financiarisht nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të hapur në kuadrin e projektit “Të komunikosh me Evropën”.

 

Izložba ”Nagrada Umetnici Budućnosti 2012”

14. oktobra 2012, u Galeriji Umetnosti Kosova otvoreno je 10. izdanje ”Nagrade Umetnici Budućnosti 2012”. Ova nagrada je jedinstvena ove vrste na Kosovu koja ima za cilj obezbeđivanje podrške za ostvarivanje ideja umetnika mlađih od 35 godina. Ova inicijativa je započeta 1990. godine a sada je orgnizovana u više jugo-istočnih država na osnovu inicijative Wendyija Luersa, osnivača i direktora Fondacije za Civilno Društvo u SAD.Poprvi put na Kosovu ova nagrada je dodeljena 2002. godine kao jedna prestižna inicijativa sa velikim uticajem.

Ove godine, profesionalni žiri je razmatrao radove koji su predstavljeni na izložbi i izabrao četvoro finalista: Brilant Pireva, Yll Xhaferri, Luan Bajraktari i Majlinda Hoxha. Večeri 14. oktobra 2012., objavljeno je ime pobednice, umetnice Majlinde Hoxha, koja je nagrađena 6-nedeljnim boravkom u Nju Jorku na International Curatorial Studios Program.

Izložba je između ostalih, finansijski podržana od strane Kosovske Fondacije za Otvoreno Društvo u sklopu projekta “Communicating with Europe”.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org