Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

European Integration School – Call for applications (second generation)

European Integration School announces call for applications for the second generation. Below you can find more details about the application process in Albanian and Serbian language.

 

euschool

FTESË PËR APLIKIM

SHKOLLA PËR INTEGRIM EUROPIAN
Programi i Ri / Gjenerata II / shkurt – maj 2013

 

Shkolla për Integrim Europian është një projekt i nisur në vitin 2005 nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile – KCSF.

Deri më tani Shkolla për Integrim Europian ka ofruar një program të veçantë të shkollimit mbi historikun, institucionet, kornizën legjislative, politikat dhe proceset e politikave në BE, Europën si një lojtar global, si dhe të ardhmen e rajonit brenda procesit të Integrimit Europian, me fokus të veçantë në marrëdhëniet Kosovë – BE. Qëllimi i përgjithshëm i Shkollës ka qenë të përgatisë liderët e ardhshëm të kuptojnë sfidat e Integrimit Europian. Qëllimi kryesor i shkollës është arritur duke ngritur nivelin e njohurisë dhe vetëdijes ndër pjesëmarrësit në çështjet dhe politikat europiane dhe rrjedhimisht të transferojnë dhe përdorin njohuritë e fituara në ambientin e tyre punues. Për shtatë vite të ekzistencës së saj, Shkollën e kanë vijuar 15 gjenerata dhe 900 të diplomuar nga sektorë të ndryshëm si administrata publike, shoqëria civile, mediat, bizneset, organizatat e ndryshme profesionale dhe zyret ndërkombëtare në Kosovë.

Duke u bazuar në rrjetin e ligjeruesve dhe ekspertëve vendor, rajonal dhe nga BE-ja, në përvojën e punës me grupe heterogjene, si dhe në organizimin e moduleve të ndryshme për ngritjen e kapaciteteve nga fusha e Integrimit Europian, duke filluar nga muaji shtator 2012 Shkolla ka ofruar punëtori të specializuara në të cilat mund të regjistrohen pjesëmarrës të rinj, por edhe të diplomuarit nga gjeneratat e kaluara të Shkollës. Me këtë rast, ftohen të gjithë të interesuarit për tu regjistruar në Shkollë.

Shkolla ofron 1 modul bazik të ndarë në 3 punëtori që ofrohet për të gjithë të interesuarit e rinj dhe 1 modul të avancuar të ndarë në 2 punëtori që ofrohet për ekspertë të fushës, duke përfshirë të diplomuarit. Punëtoritë do të mbahen në gjuhën angleze dhe shqipe derisa përkthimi simultan është i siguruar. Për më shumë rreth moduleve vizitoni webfaqen e Shkollës.

Ky konkurs është i hapur për të interesuarit e të gjitha komuniteteve etnike që jetojnë në Kosovë. Përparësi në përzgjedhje do të kenë kandidatët të cilët dëshmojnë se pjesëmarrja do ti ndihmojë me njohuri organizatës në të cilën punon. Ky projekt financohet nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe për pjesëmarrësit programi ofrohet falas.

 

APLIKO ONLINE!

 

Aplikacioni bëhet online dhe duhet të përmbajë të gjitha dokumentet e mëposhtme:
1) Formulari për aplikim i plotësuar online (webfaqja www.shkollaeuropiane.org )
2) Rezyme profesionale – CV (shqip, serbisht ose anglisht)
3) Letër motivimi për pjesëmarrje (shqip, serbisht ose anglisht)
4) Letër rekomandimi e dedikuar për këtë shkollë – nënshkruar dhe e vulosur nga punëdhënësi.

Afati për aplikim për modulin bazik është 25 janar, 2013 (e Premte) ora 14:00 derisa për modulin e avancuar është 1 mars, 2013 (e Premte) ora 14:00.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen me e-mail. Informata më të hollësishme për projektin mund të mirren në web faqen e Shkollës ose çdo ditë pune prej orës 10:00 – 12:00 në tel. 038 248 636 ose në e-mail adresën info@shkollaeuropiane.org

 

euschool

POZIV ZA APLIKACIJU

ŠKOLA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Novi program/ generacija II / Februar – Maj 2013

 

Škola za evropske integracije je projekat koji je osnovan 2005.godine od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo – KFOS i koji se primenjuje od strane Kosovske fondacije za civilno društvo – KCSF.

Do sada je Škola za evropske integracije pružala jedan specifičan program obrazovanja o istorijatu, ustanovama, pravnom okviru, politikama i procesima EU, o Evropi kao jednom globalnom igraču, kao i o budućnosti regiona unutar procesa evropskih integracija, sa specifičnim osvrtom na odnosima između Kosova i EU. Opšti cilj ove Škole je priprema budućih lidera i njihovo razumevanje izazova evropskih integracija. Glavni cilj ove Škole je postignut putem podizanja nivoa saznanja i svesti učesnika o evropskim pitanjima i politikama i njihovo upotrebljavanje u njihovim dotičnim radnim mestima. Tokom sedam godina njenog postojanja, Školu su pohađali 15 generacija sa ukupno 900 diplomiranih učesnika u raznim sektorima, kao što je javna administracija, civilno društvo, mediji, razne profesionalne organizacije i međunarodne kancelarije na Kosovu.

Oslanjajući se na mrežu domaćih, regionalnih i predavača sa EU, kao i na iskustvo rada sa heterogenim grupama i na organizaciji raznih modula za poboljšanje kapaciteta u oblasti evropskih integracija, počevši od Septembra 2012.godine, Škola organizuje specijalizovane radionice gde se mogu učlaniti novi učesnici ali i diplomirani iz ranijih generacija Škole. Ovom bi prilikom hteli da pozovemo sve zainteresovane da se učlane u Školi.

Škola će održati 1 bazični modul, podeljen u tri radionice za svakog novog zainteresovanog člana i 1 unapređen modul, podeljen u dve radionice koji se pruža za eksperte dotične oblasti, uključujući i diplomirane učesnike. Radionice će se održati na engleskom i albanskom jeziku, sa simultanim prevodom. Ako želite nešto više da saznate o modulima, možete posetiti internet stranu Škole.

Ovaj je konkurs otvoren za sve zainteresovane iz sviju etničkih zajendica koje žive na Kosovu. Prednost u odabiru će imati kandidati koji mogu dokazati da će im njihovo učešće pomoći tokom rada u njihovoj organizaciji. Ovaj je projekat finansijski potpomognut od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS) tako da učesnici programa će imati priliku da ga pohađaju besplatno.

 

ONLINE APLIKACIJA!

 

Aplikacija treba imati sve dole navedene dokumente:
1) Obrazac za aplikaciju popunjen preko interneta (internet strana www.shkollaeuropiane.org )
2) Profesionalni rezime – CV (na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku)
3) Motivaciono pismo za učešće (na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku)
4) Preporuka za ovu Školu – potpisana i opečaćena od poslodavca.

Rok za aplikaciju za bazični modul je 25 januar, 2013 (petak) 14:00 časova a za napredni modul je 1 mart, 2013 (petak) 14:00 časova

Samo odabrani kandidati će se kontaktirati putem e-maila. Detaljnije informacije o projektu se mogu naći na internet strani Škole ili svakog radnog dana od 10:00 – 12:00 časova preko telefona: 038 248 636 ili na e-mail adresi info@shkollaeuropiane.org

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org