Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

Erroneous: Numerous and Continuous Faults in Cultural Heritage

erroneous-thumbCultural heritage remains at the bottom of public policy priorities in Kosovo. Rarely or hardly do the public officials talk about this policy sector – excluding the days of electoral campaigns. As a consequence of chaotic urbanization that fails to comply to the sustainable urban planning and development, the Kosovo’s urban centers are being turned into gigantic concrete ruins. Even nowadays, the Kosovo citizens continue to pay the high price of damages done during March 2004, while the cultural heritage remains to be regulated by an inapplicable law that for the last five years has been in the process of amendment.

Forum 2015, in cooperation with EC ma Ndryshe, have the pleasure to invite you to the discussion titled Fault after Fault to discuss the current standing of the cultural heritage in Kosovo and identify concrete actions to overcome the challenges of the sector. The discussion will present the study prepared in the framework of the What Went Wrong series, Forum 2015 jointly with non-government organization EC Ma Ndryshe titled Erroneous: Numerous and Continuous Faults in Cultural Heritage, which can be found on the link below:

Erroneous

 

Gabim Pas Gabimi: Gabimet e panumërta dhe të vazhdueshme në trashëgimi kulturore

 

Trashëgimia kulturore vazhdon të mos jetë prioritet i politikave publike në Kosovë. Zyrtarë institucional flasin rrallë ose kurrë për këtë sektor të politikave – përjashtim bëjnë vetëm ditët e fushatave zgjedhore. Qendrat urbane të Kosovës janë shndërruar në gërmadha gjigande betoni, si pasojë e urbanizmit kaotik që nuk i përfill kriteret e planifikimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm urban. Qytetarët e Kosovës edhe sot vazhdojnë të paguajnë në shumë mënyra dëmet e marsit 2004, derisa trashëgimia kulturore rregullohet me një ligj të pazbatuar qe pesë vite dhe në procedurë të ndryshimit.

Forum 2015 në bashkëpunim me EC Ma Ndryshe kane nderin të Ju ftojnë në tryezën e diskutimit Gabim pas Gabimi për të diskutuar mbi situatën aktuale në trashëgimi kulturore dhe identifikuar veprime konkrete për tejkalimin e sfidave në këtë sektor. Në këtë tryezë do të prezantohet analiza e rradhës e serisë së Forumit 2015 “Çka shkoi ters”, e përgatitur nga EC Ma Ndryshe dhe e titulluar Gabim pas gabimi. Analizën mund ta shkarkoni në vegzën më poshtë:

Gabim pas gabimi

 

Greška nakon Greške: Bezbrojne i redovne greške u kulturnom nasleđu

 

Kulturno nasleđe i dalje nije prioritet javnih politika na Kosovu. Javni zvaničnici retko ili nikada ne govore o ovom sektoru politika – izuzetak su dani izbornih kampanji. Kosovski urbani centri se transofrmišu u gigantske betonske ostatke kao posledica haotičnog urbanizma koji ne sledi kriterijume planiranja i održivog urbanog razvoja. Građani Kosova i dalje na različite načine plaćaju štetu od marta 2004. godine, dok se kulturno nasleđe već pet godina reguliše zakonom koji se ne sprovodi i koji je u procesu izmene.

Forum 2015 u saradnji sa “EC Ma Ndrushe” (Hodaj drugačije) vas poziva na okrugli sto sa temom “Greška nakon greške” kako bi razgovarali o aktuelnoj situaciji kulturnog nasleđa i iznalaženju konkretnih akcija za prevazilaženje izazova u ovom sektoru. Na ovom okruglom stolu će se predstaviti naredna analiza u seriji Forma 2015 “Šta je krenulo naopako”, koja je pripremljena od “Hodaj drugačije” sa nazivom “Greška nakon Greške”. Analizu možete preuzeti sa linka:

Greška nakon greške

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org