“Education of the Roma, Ashkali and Egyptian Communities” talks about the education of these communities in Kosovo, difficulties in economic field and their wish to be educated. People from these communities are sending the message to the public that they are capable to be educated and to have decision-making positions in Kosovo.

Documentary film “Education of the Roma, Ashkali and Egyptian Communities” is produced under the framework of the project EU Support for the Implementation of the RAE Strategy (EU SIMRAES), an EU funded project implemented by Kosovo Foundation for Open Society (KFOS).

50 Roma, Ashkali and Egyptian youngsters were trained by Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) in managing technical equipment, editorial policies, journalism, management and communication. Five of them worked on the production of the documentary as journalists or technical staff supervised by BIRN experts. The documentary was broadcasted on Radio Television of Kosovo, Kosovo public broadcaster, on January 3. 2013.

Note: If the third party is interested to broadcast or present the documentary on television or public event, it must previously inform and ask for permission from the Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) and Balkan Investigative Reporting Network (BIRN).

Shënim: Nëse pala e tretë është e interesuar për të transmetuar apo prezantuar dokumentarin në Televizion apo në ndonjë ngjarje publike, ajo duhet të informojë paraprakisht dhe të kërkojë leje nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN).

Napomena: U slučaju da treće lice želi emitovati ovaj dokumetarni film na televiziji ili prikazati na javnom skupu ono mora obavestiti i zatražiti odobrenje od Kosovske Fondacije za Otvoreno Društvo (KFOS) i Balkanske Istraživačke Mreže (BIRN).

 

Shkollimi në komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptas

“Shkollimi në komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptas” flet për arsimimin e këtyre komuniteteve në Kosovë, vështirësitë në fushën ekonomike dhe dëshirën e tyre për t’u arsimuar. Njerëzit e këtyre komuniteteve japin një mesazh për publikun i cili tregon se ata janë të aftë për t’u arsimuar dhe për të pasur pozita vendimmarrëse në Kosovë.

Dokumentari “Shkollimi në komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptas” është realizuar në kuadër të projektit Mbështetja e Bashkimit Evropian për Zbatimin e Strategjisë për RAE (EU SIMRAES) financuar nga Bashkimi Evropian dhe implementuar nga  Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS).

50 të rinj nga komunitetet Romë, Ashkalinjë dhe Egjiptian janë trajnuar nga Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN) për përdorim të pajisjeve, politikë editoriale, gazetari, menaxhment dhe komunikim.  Pesë nga këta përfitues kanë punuar si gazetarë ose staf teknik në prodhimin e këtij  dokumentari nën mbikqyrjen e ekpertëve të BIRN-it.  Ky dokumentar është transmetuar në Radio Televizionin e Kosovës më 3 Janar 2013.

 

Obrazovanje Roma, Aškalija i Egipćana

Obrazovanje Roma, Aškalija i Egipćana je film o obrazovanju ovih zajednica na Kosovu, o ekonomskim poteškoćama sa kojima se suočavaju i njihovoj želji da budu školovani. Pripadnici ovih zajednica šalju javnosti poruku da su sposobni za školovanje i za pozicije odlučivanja na Kosovu.

Dokumentarni film “Obrazovanje Roma, Aškalija i Egipćana” je realizovan u okviru projekta Podrška EU za implementaciju RAE Strategije (EU SIMRAES) koji je finansiran od strane Evropske Unije a sprovodi ga Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo (KFOS).

50 mladih Roma, Aškalija i Egipćana je završilo obuku u Balkanskoj Istraživačkoj Mreži (BIRN) za upravljanje tehničkom opremom, uređivačkoj politici, novinarstvu, menadžmentu i komunikaciji. Petoro korisnika ove obuke su, novinari ili kao tehničko osoblje, bili ukjučeni na proizvodnji dokumentarca nadgledano od strane BIRN stručnjaka. Dokumentarac je emitovan na Radio Televiziji Kosovo 3. januara 2013.

Leave a Reply