Shpërndarja e pakove shkollore për nxënësit e komuniteteve RAE
Raspodela školskog pribora za učenike iz RAE zajednica
Distribution of school support packages for RAE pupils

Photos © Muamer Niksic

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.