Distribution of school packages for Roma, Ashkali and Egyptian pupils, which is taking place in community centers in five towns around Kosovo. In total 1000 packages with school material will be distributed as following:

 

 

 

Monday            03.09.2012 from 11:00 – Community Center Jeta e Re, Prizren

Monday            03.09.2012 from 11:00 – Community Center Terzi Mahalla, Prizren

Tuesday          04.09.2012 from 11:00 – Community Center Brekoc, Gjakovë/Djakovica

Wednesday     05.09.2012 from 10:00 – Community Center Roma Mahalla, Mitrovicë/Mitrovica

Thursday         06.09.2012 from 10:00 – Community Center Dubrava, Ferizaj/Uroševac

Friday              07.09.2012 from 10:00 – Community Center, Gračanica/Graçanicë

 

Provision and distribution of packages is organized as a part of the “EU Support for the Implementation of the RAE Strategy” (EU SIMRAES) project funded by the European Union, managed by the European Union Office in Kosovo, supported by the Office on Good Governance Office of the Prime Minister and implemented by the Kosovo Foundation for Open Society (KFOS). EU SIMRAES project is funded under the framework of the 2009 Instrument of Pre-Accession Funds and it aims to work towards improving the position of Roma, Ashkali and Egyptian communities in the fields of education, culture and media.

 

Ka filluar shpërndarja e pakove shkollore për nxënësit e komuniteteve RAE

 

Në qendrat e komuniteteve, në pesë qytete të Kosovës ka filluar shpërndarja e materialit shkollor për nxënësit e komuniteteve Romë, Ashkali, dhe Egjiptas. Në tërësi 1000 pako me materiale shkollore do të shpërndahen sipas këtij orari:

E hënë             03.09.2012 prej 11:00 – Qendra e komuniteteve Jeta e Re, Prizren

E hënë             03.09.2012 prej 11:00 – Qendra e komuniteteve Terzi Mahalla, Prizren

E martë           04.09.2012 prej 11:00 – Qendra e komuniteteve, Brekoc, Gjakovë

E mërkure       05.09.2012 prej 10:00 – Qendra e komuniteteve Mahalla e Romëve Mitrovicë

E enjte             06.09.2012 prej 10:00 – Qendra e komuniteteve Dubrava, Ferizaj

E premte         07.09.2012 prej 10:00 – Qendra e komuniteteve, Graçanicë

 

Shpërndarja organizohet në kuadër të projektit “Mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për komunitetet Romë, Ashkali and Egjiptian (EU SIMRAES)”. Ky projekt financohet nga BE-ja, menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, përkrahet nga Zyra për qeverisje të mirë pranë Zyres së Kryeministrit dhe implementohet nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS). Projekti EU SIMRAES  financohet  në kuadër të kornizës së vitit 2009 të Instrumentit të Fondeve të Para-Anëtarsimit që për qëllim kryesor ka të punojë drejt përmirësimit të pozitës së komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptas në fushën e edukimit, kulturës dhe medieve.

 

Počela je raspodela školskog pribora za učenike iz RAE zajednica

 

U centrima za zajednice, u pet gradova Kosova je počela raspodela paketa sa školskim priborom za učenike iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana. Ukupno 1000 paketa sa školskim priborom će biti raspodeljeno u okviru ovog programa po sledećem rasporedu:

 

Ponedeljak      03.09.2012 od 11:00 – Centar za zajednice Jeta e Re, Prizren

Ponedeljak      03.09.2012 od 11:00 – Centar za zajednice Terzi Mahala, Prizren

Utorak              04.09.2012 od 11:00 – Centar za zajednice Brekovac, Ðakovica

Sreda             05.09.2012 od 10:00 – Centar za zajednice Romska mahala, Mitrovica

Četvrtak           06.09.2012 od 10:00 – Centar za zajednice Dubrava, Uroševac

Petak               07.09.2012 od 10:00 – Centar za zajednice Romski Centar, Gračanica

 

Raspodela školskog pribora se organizuje u sklopu projekta “Podrška Evropske Unje implementaciji Strategije za RAE zajednice” (EU SIMRAES) koji finansira Evropska Unija, rukovodi Kancelarija Evropske Unije na Kosovu, podržava Kancelarija za dobro upravljanje pri Kancelariji Premijera a implementira Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo (KFOS). EU SIMRAES je finansiran iz IPA fondova za 2009 godinu (Pred-pristupni fondovi) sa ciljem poboljšanja pozicije Roma, Aškalija, i Egipćana u oblasti obrazovanja, kulture, i medija.

Leave a Reply