Security Sector in Kosovo has gone through three phases of development: First phase (1999-2005) includes the phase of establishing the security sector from scratch where international presence had executive role; Second phase (2005-2008) is characterised with the initial transfer of responsibilities from international presence to the locals; and Third phase (2008-2013) which reflects the new security architecture (based on Ahtisaari Plan) which resulted with the creation of new security institutions where Kosovo Security Force was highlighted.

Kosovo Security Force (KSF) was built initially with the aim to deliver tasks in the field of civil protection, assist institutions of rule of law and demining. It was and remains one of the most trusted institutions in country and as result; it is considered a pillar of statehood of the country. During the five year period, KSF proved its capacity to fulfil the actual mandate but the institution was characterised with weaknesses in the field of good governance and especially in finance management including building new professional capacities. However, challenges that characterised building of this institution did not deprive it in the beginning of the mandate as it was foreseen in the Ahtisaari Plan where a conduction of review was allowed after five years of its creation. The reason for proposing a new mandate consists on the need for consolidation of the institution from ‘bottom-up’ and not from ‘top-down’, referring the fact that so far, security institutions (especially the KSF) have been suggested from outside players and local context and needs were not considered.

Heaving in mind the need for discussing this issue from non-governmental perspective, Forum 2015 have decided to discuss future mandate of the KSF in the context of latest state-building processes in country. The conference will be organized in addition to the process of Strategic Security Sector Review which is led by the Kosovo Government and doing assessments in relation to the future security sector architecture.

This conference will discuss findings of a policy document prepared by the Kosovar Center for Security Studies (KCSS) in relation to the future of KSF. The document elaborates three possible scenarios of the future of KSF based on a contemporary methodology of policy scenarios. This is the first time this subject is open to the wider audience which includes players from civil society and possibility of commenting this issue of Kosovo security interest. The panel will be composed of key international and national actors.

The Forum 2015 organizes the conference on the 18th of June 2013 in Swiss Diamond Hotel, from 10:00.

You can download the publication here:

What next with the KSF: Army or not?

You can download the agenda here:

Agenda of the conference

Çka tutje me FSK: Ushtri apo jo?

E martë, 18 qershor 2013, ora 10:00

Salla Dyar, Swiss Diamond Hotel, Prishtinë

Sektori i sigurisë në Kosovë ka kaluar në tri faza të zhvillimit: Faza e parë (1999-2005) ngërthente fazën e themelimit të sektorit të sigurisë nga “zeroja” ku prania ndërkombëtare kishte rol ekzekutiv; faza e dytë (2005-2008) karakterizohej nga procesi i kalimit fillestar të përgjegjësive nga prania ndërkombëtare tek vendorët; si dhe faza e tretë (2008-2013) reflektonte arkitekturën e re të sigurisë (të bazuar në Planin e Ahtisaarit) që rezultoi në krijimin e institucioneve të reja të sigurisë ku u dallua Forca e Sigurisë së Kosovës.

Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) u ndërtua fillimisht me qëllim të kryerjes së detyrave në sferën e mbrotjes civile, asistimit të organeve të rendit dhe de-minimit. Ajo ishte dhe mbeti një ndër institucionet më të besuara në vend dhe si rrjedhojë konsiderohet shtyllë e shtetësisë së vendit. Gjatë periudhës pesë-vjeçare FSK arriti të dëshmoj kapacitetet e saja në përmbushjen e mandatit aktual mirëpo institucioni u karakterizua me dobësi në sferën e qeverisjes së mirë dhe sidomos qeverisjes financiare përfshirë dhe sfida tjera në ngritjen e kapaciteteve profesionale. Megjithatë, sfidat që karakterizuan ndërtimin e këtij institucioni nuk privuan atë në fillimin e rishikimit të mandatit ashtu siç parashihet me Planin e Ahtisaarit ku shprehimisht lejohet rishikimi pesë vite që nga data e themelimit të saj. Arsyeja e propozimit të një mandati të ri konsiston në nevojën e konsolidimit të një institucioni që buron nga “poshtë-lartë” e jo nga “lartë-poshtë”, duke iu referuar faktit që deri më tani institucionet e sigurisë në vend (dhe sidomos FSK) ishin propozuar nga akterët e jashtëm që nuk morën në konsideratë kontekstin dhe nevojat e brendshme.

Duke pasur parasysh nevojën e trajtimit të kësaj çështje nga perspektiva jo-qeveritare, Forum 2015 ka vendosur trajtimin e mandatit të ardhshëm të FSK-së në kontekst të proceseve të fundit shtet-ndërtuese në vend. Konferenca organizohet në vigjile të procesit të Rishikimit Strategjik të Sektorit të Sigurisë në të cilën Qeveria e Kosovës është duke bërë vlerësimet lidhur me arkitekturën e ardhshme të sektorit të sigurisë në vend.

Në këtë konferencë do të trajtohen gjetjet e një dokumenti të politikave të përgatitur nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) lidhur me të ardhmen e FSK-së. Dokumenti ka elaboruar tre skenarë të mundshëm të së ardhmes së FSK-së duke u bazuar në një metodologji bashkëkohore të skenarëve të politikave. Kjo është hera e parë ku kjo temë hapet për një audiencë më të gjerë në të cilën të gjithë akterët e shoqërisë civile do të kenë mundësinë e komentimit të një çështjeje në interes të sigurisë së Kosovës. Paneli do të përbëhet nga akterët kyç vendor dhe ndërkombëtar.

Forum 2015 organizon konferencën e cila do të mbahet me 18 qershor 2013, në Swiss Diamond Hotel, duke filluar nga ora 10:00.

Publikimin mund ta shkarkoni këtu:

Çka tutje me FSK: Ushtri apo jo?

Agjendën e diskutimit mund ta shkarkoni këtu:

Agjenda e konferencës

 

Media reports:

KohaNet: Koha që Kosova të prodhojë siguri

Kosovapress: Çeku: Kosova të prodhoj siguri

Telegrafi: Çeku: Kosova të prodhojë siguri

RTK: Ka ardhur koha që Kosova të prodhojë siguri

Gazeta Express: ÇEKU: KOSOVA TË PRODHOJË SIGURI

Radio Evropa e Lire: FSK – Ushtri apo jo?

Radio Slobodna Evropa: Budućnost Kosovskih bezbednosnih snaga – vojska ili ne?

Radio KIM: Kosovske bezbednosne snage: Vojska ili ne?

Radio KIM video: Kosovske bezbednosne snage: Vojska ili ne?

Ekonomia Online: Tre skenarë për të ardhmen e FSK-së

Ekonomia Online video: Tre skenarë për të ardhmen e FSK-së

Leave a Reply