Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

Çka mendojnë Serbët e veriut të Kosovës?

Cka-mendojne---ShqipÇka mendojnë Serbët e veriut të Kosovës?

Mozaik i shpresave, sfidave dhe pritjeve

Mitrovica e veriut është një ndër qytetet më të ndara në botë. Kjo ndarje është jo vetëm gjeografike por edhe etnike dhe politike. Lumi Ibër, i cili kalon nëpër qytetin e Mitrovicës, për më shumë se një dekadë është sinonim për tensione politike në mes të shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës dhe përplasjeve politike në mes të Kosovës dhe Serbisë.

Me nënshkrimin e marrëveshjes në mes të Prishtinës dhe Beogradit me 19 prill 2013 u hap një kapitull i ri i “sagës” së Mitrovicës; normalizimit të marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe përfshirjes së katër komunave Serbe veriore –Mitrovicës veriore, Leposaviqit, Zubin Potokut dhe Zveçanit – nën  sistemin juridik dhe politik të Kosovës.

Për nevoja të veta programore për zbatim të konceptit “Reconnecting Mitrovica” dhe për të siguruar të dhëna të mjaftueshme mbi shpresat, sfidat dhe pritjet e banorëve Serb të veriut për të ardhmen, në vitin 2014 Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS në bashkëpunim me Fondacionin për Shoqëri të Hapur në Serbi – FOSS angazhuan Ipsos Strategic Marketing nga Beogradi për të bërë një hulumtim të thellë të gjendjes faktike në terren.

Ky studim jep një paletë të gjerë të rezultateve shumë interesante të siguruara përmes anketimit dhe fokus grupeve mbi:  (1) Perceptimin e gjendjes aktuale dhe pritjeve për të ardhmen, (2) Marrëveshjen e Brukselit dhe pritjeve prej saj, (3) Ndërlidhjes në mes të veriut dhe jugut dhe (4) Besimin në personalitetet dhe institucionet publike – kush mund të jenë ambasadorët e mundshëm të ndërlidhjes.

Studimi mund të shkarkohet këtu.

 

Šta misle Srbi na severu Kosova?

Mozaik nade, izazova i očekivanja

Severna Mitrovica je jedan od najpodeljenjih gradova na svetu. Ova podela nije samo geografska već i etnička i političa. Reka Ibar, koja prolazi kroz grad Mitrovice, već više od jedne dekade je sinonim političkih tenzija između kosovskih albanaca i srba i političkih sukoba između Kosova i Srbije.

Potpisivanjem Briselskog sporazuma Prištine i Beograda 19 aprila 2013.  otvorilo se novo poglavlje Mitroviačke “sage”; normalizacije odnose između Kosova i Srbije i obuhvatanja četiri srpske severne opštine – Severne Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana – pod kosovsko pravni i politički sistem.

Za svoje programske potrebe pri izvođenju koncepta “Reconnecting Mitrovica” i da bi se osiguralo dovoljno podataka o nadanjima, izazovima i očekivanjima za budućnost srpskih građana sa severa, tokom 2014. Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo – KFOS u saradnji sa Fondacijom za Otvoreno Društvo Srbija su angažovale Ipsos Strategic Marketing za sprovođenje dubinskog istraživanja faktičkog stanja na terenu.

Ova studija daje široku paletu interesantih rezultata osiguranih preko anketiranja građana i fokus grupa o: (1)  Percepciji postojećeg stanja i očekivanja za budućnost, (2) Briselskom sporazumu i očekivanja od istog, (3) Povezivanja severa i juga, (4) Poverenju u jave ličnosti i institucije – mogući ambasadori povezivanja.

Istraživanje možete preuzeti ovde.

 

Opinions of Serbs in the Northern Kosovo?

Mosaic of hope, challanges, and expectations

The north of Mitrovica is one of the most segregated cities in the world. This segregation is not only geographical but also ethnic and political. The Ibër/Ibar river that runs through the town of Mitrovica, has, for more than a decade been related to political tensions between Albanians and Serbs of Kosovo, as well as political clashes between Kosovo and Serbia.

The agreement between Prishtina and Belgrade signed on April 19, 2013 opens a new chapter of the Mitrovica chronicle – that is, the normalization of the relations between Kosovo and Serbia, as well as the inclusion of the four northern Serbian populated municipalities: Northern Mitrovica, Leposaviq/ć, Zubin Potok, and Zveç/čan under the judicial and political system of Kosovo.

In 2014, the Kosovo Foundation for Open Society in cooperation with the Open Society Foundation in Serbia, have involved Ipsos Strategic Marketing of Belgrade, in order to develop a thorough analysis of the factual situation in the field. This was primarily done in order to meet the Foundation’s programatic needs to implement the concept “Reconnecting Mitrovica”, but also to secure enough data about the hopes, chanllanges, and expectations about the future of the Serbian population in the north.

This study offers a wide range of very interesting results, collected through surveys and focus groups about: (1) The perception of the current state and future expectations, (2) The Brussels agreement and the expectations, (3) Intertwining of the north and the south, and (4) The trust in personalities and public institutions – who might be the next ambassadors of the connection.

The full study can be downloaded here.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org