Open Society East East Beyond Borders Program to Close in 2013

In 2013, the Open Society Foundations will conclude its East East Beyond Borders program. Open Society will continue to support collaboration among nongovernmental and civil society organizations in a range of ways. East East Beyond Borders is no longer considering project proposals for funding.   Programi Lindje Lindje Përtej Kufijve mbyllet në 2013 Në 2013, Fondacioni për Shoqëri të Hapur (OSF) e përmbylli Programin Lindje Lindje Përtej Kufijve.  OSF do të vazhdoj përkrahjen e bashkëpunimit në mes të organizatave joqeveritare dhe shoqërisë civile në varg mënyrash tjera. Programi Lindje Lindje Përtej Kufijve nuk do të shqyrtoj më projekt propozime për financim.   Program Istok Istok Preko Granica se zatvara 2013 2013. godine, Fondacije za otvoreno društvo (OSF) priveo je kraju

Read more

Stories of change – Improvement of relations between Kosovo and Serbia

Kosovo Foundation for Open Society (KFOS)

“Heshtja” midis shoqërive të Kosovës dhe Serbisë ka një histori të gjatë e të mbushur me ngjarjet e së kaluarës, para dhe pas viteve nëntëdhjetë. Politika në të dyja anët e kufirit nuk ka ndihmuar aspak në përmirësimin e këtyre raporteve, madje shpesh ajo arrin që këto raporte aq të brishta t’i bëjë edhe më të vështira e të tensionuara duke krijuar kështu vakuum komunikimi në mes grupeve të ndryshme si të rinjtë, artistët, bizneset, etj., gjithë shoqërisë civile në përgjithësi. Duke synuar përmirësimin e këtij komunikimi dhe ndërveprimi, programi Lindje Lindje Përtej Kufijve i rrjetit të Fondacioneve për Shoqëri të Hapur ka përkrahur një seri projektesh mes Kosovës dhe Serbisë, të cilat mundësojnë takime të grupe të ndryshme të

Read more